نظریه جان سولر -در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت
3d illustration of a part of RNA chain from which the deoxyribonucleic acid or DNA is composed

نظریه جان سولر -در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت

نظریه جان سولر سولر[۱] (۲۰۰۵)، دیدگاه خود را براساس هرم نیازهای مازلو بیان می کند. مازلو گستره وسیعی از نیازهای آدمی را براساس هرمی از نیازهای بنیادین و بیولوژیکی تا…

ادامه خواندن نظریه جان سولر -در تبیین گرایش اعتیادی به اینترنت