پایان نامه ارشد با موضوع الگوی مصرف، اطلاعات مربوط، تجارت سیار

و سپس عملیات برش۱۴۲ با هدف حذف سایر ابعاد به جز دو بعد اصلی کاربران و اقلام، صورت میپذیرد. در این تحقیق روش جدیدی برای پیشنهاددهی در یک فضای n- بعدی و مناسب برای محیطهای سیار معرفی... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، بهره بردار، محصولات زراعی، نقش برجسته

ه اغلب اثرات تنش آب به جز آنهایی که مستقیما از طریق کاهش آماس وارد عمل میشوند، بستگی به از دست دادن آب پروتوپلاسم دارد . کاهش لزوجت پروتوپلاسم ، افزایش نفوذ پذیری نسبت به آب، تجزیه... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود. ۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد.... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، فشار بخار آب، استان خوزستان، تولیدات کشاورزی

خشکی بیشتر مورد توجه است. (Allakhverdiev et al.,2002) مطالعه عوامل تنش زا باید بصورت جامع انجام شود، چرا که این عوامل خود روی دیگر عوامل محیطی اثر نموده و آثار ناشی از آن ها را تشدید یا تقلیل... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع انعطافپذیری، بازیابی اطلاعات، ارزیابی توان، دانشجویان

خصوصیات دامنه موردبحث تولیدشوند. البته این مجموعه دادهها هرچقدر هم که دقیق تولید شدهباشند، نمیتوانند طبیعت کاربران و دادههای حقیقی را منعکس کنند. علاوهبر آن ممکن است با شرایط یک... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع یادگیری ماشین، ارزیابی عملکرد، روشهای ارزیابی، مزایا و معایب

مبتنیبرکسینوس، با تغییراتی چون رایگیری پیشفرض۱۰۷، معکوس فراوانی کاربر۱۰۸، تقویت وضعیت۱۰۹ و پیشگویی وزن اکثریت۱۱۰، توسعه دادهشدهاند. در روش دیگری که برای بهبود کیفیت سیستمهای... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع بازیابی اطلاعات، تحلیل محتوا، همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی پیرسون

معادله، fz,j برای تمام کلمات کلیدی kz که در متن dj ظاهرشدهاست، محاسبه شده و ماکزیموم آنها انتخاب میشود. مشکل این روش این است که بعضی از کلمات کلیدی در اسناد زیادی تکرار میشوند و در... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع بازیابی اطلاعات، یادگیری ماشین، تجارت الکترونیک، ایجاد و توسعه

دیگر از شاخههای علوم کامپیوتری موردتوجه قرارگرفتهاند. در این فصل مروری بر تعاریف موجود از زمینه ارائهشد. تعاریف به دو دسته کلی تعاریف پارامتریک و تعاریف کلی تقسیم شدند. تعاریف... متن کامل

Read More