دانلود مقاله با موضوع تجزیه واریانس، علف های هرز، تحلیل های آماری، دانشگاه آزاد اسلامی

-درون کاغذ-درون شن ۲۰-۲۵ تا۳۰ ۴ ۱۴ نور و نیترات پتاسیم درصد جوانه زنی: تعداد بذر جوانه زده تقسیم بر تعداد بذر کاشته شده ضرب در صد قوه نامیه به خاصیت زنده بودن بذر گفته می شود که... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع اکسیداسیون، دانشگاه آزاد اسلامی، مقررات بین المللی، فیزیولوژی

جوانه نمی‌زنند (Afzal et al., 2006). میچل و همکاران با استفاده از روش هیدروپرایمینگ در شرایط هوادهی بر روی دو گونه کلم نشان دادند که اگر‌چه با افزایش شوری، میانگین زمان جوانه‌زنی در هر دو... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، محصولات زراعی، بازدارندگی

با مرحله ثابت یا کند ادامه پیدا می‌کند که در آن تغییر اندکی در میزان آب دیده می‌شود (فاز دوم) و در نهایت یک افزایش در مقدار آب وجود دارد (فاز سوم) که با رشد ریشه‌چه همزمان می‌گردد(Welbaum... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع مواد غذایی، زیست محیطی، محصولات زراعی، بازدارنده ها

است. مایتی و همکاران (۲۰۰۶) گزارش کردند که پرایمینگ بذر ذرت با سولفات روی ، مس ، منگنز و اسید بوریک منجر به افزایش جوانه زنی می گردد. فوتیا و همکاران (۲۰۰۸) گزارش کردند که پرامینگ... متن کامل

Read More

دانلود مقاله با موضوع فیزیولوژی، انتخاب طبیعی، عملکرد گندم، پوشش گیاهی

با اذعان افزایش عملکرد محصول متعاقب کاشت بذور پرایم شده سویا اظهار داشتند که این امر وابسته به رقم است . به‏ طوری ‏که نتایج حاصل از تیمار نمودن بذور ارقام مختلف ممکن است متفاوت وحتی... متن کامل

Read More

پایان نامه ارشد با موضوع معیارهای ارزیابی، شاخص ارزیابی، رفتار متقابل

، معتدل و آفتابی، معتدل همراه با بارش، گرم و آفتابی، گرم همراه با بارش، سایر موارد. ( بعد تاریخچهای و برخط ). مکان یکی از پارامترهای زمینهای مفید و پر استفاده در سیستمهای... متن کامل

Read More