منابع پایان نامه ارشد با موضوع هنر و معماری، ادیان توحیدی، بهداشت روانی، عدالت اجتماعی

دین از وجوه امتیاز بشری است و انسان طی قرون متمادی باور های دینی متعددی را تجربه کرده است که هر یک پیروانی دارد. ارتباطات جهانی نیز چنان گسترده است که تعامل افراد با عقاید متفاوت گریز ناپذیر می نماید. در این میان اعتقاد برخی به اینکه دیوار های بلندی میان ادیان کشیده شده به تفرقه و جنگ انجامیده است در حالی که اساسا نهایت توقع انسان از دین آرامش و سعادت است. بدین ترتیب گفتگو به عنوان تعامل سودمند ضرورت امروز دینداران است. این رفتار ضروری نیازمند بستری است تا در آن شکل گیرید بستری که تعاملات اجتماعی افراد از ادیان متفاوت را ممکن ساخته، آن را تقویت سازد و از سوی دیگر خود موجب بروز اختلاف نباشد. مکانی برای بیان و تبادل آزادانه عقاید دینی. در این راستا هدف این رساله، طراحی مرکزی است برای گفتگوی موثر ادیان با یکدیگر. برای این منظور پس از طرح مساله، هدف و ضرورت آن در فصل نخست، به شناخت مفهوم دین و ابعاد آن در فصل دوم پرداخته شده است، سپس با توجه به بستر سازی “گفتگوی دینی” به عنوان هدف غایی طرح، فصل سوم به بررسی عوامل موثر بر آن اختصاص می یابد. از طرفی گفتگوی دینی نیازمند فضایی است متناسب با مفهوم دین و قداست آن، که در فصل چهارم در قالب هنر و معماری قدسی و ویژگی های آن به طور عام تبیین می شود. در ادامه فصل پنجم پژوهش به بررسی معماری چهار دین توحیدی به طور خاص می پردازد تا راهکار های برآمده از موضوع به طور کامل بررسی گردد. سپس در فصل شش بستر مناسبی برای طرح انتخاب شده و نهایتا با بررسی نمونه های موردی در فصل هفتم، فصل پایانی به بیان فرایند تقرب به طرح و نیز ارایه طرح پایانی به عنوان فضایی متعلق به همه ادیان اختصاص یافته است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه و طرح تحقیق
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….
۲
۱-۲- طرح کلی موضوع و مسئله تحقیق ……………………………………………………………………
۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………………………………..
۵
۱-۴- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..
۷
۱- ۵- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………
۷
۱- ۵- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………..
۸
فصل دوم: دین
۲-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰
۲-۲- مفهوم دین ………………………………………………………………………………………………………….
۱۱
۲-۲-۱- معنای لغوی …………………………………………………………………………….
۱۲
۲-۲-۲- معنای اصطلاحی دین …………………………………………………………….
۱۲
۲-۲-۳- ابعاد دین …………………………………………………………………………………
۱۳
۲-۳- منشاء دین …………………………………………………………………………………………………………..
۱۴
۲-۳-۱- علل پیدایش دین ……………………………………………………………………
۱۵
۲-۳-۲- علل پذیرش دین …………………………………………………………………….
۱۶
۲-۴- کارکرد های دین …………………………………………………………………………………….
۱۷
۲-۴-۱- کارکرد های فردی ………………………………………………………………….
۱۷
۲-۴-۱-۱-معرفت زایی ……………………………………………………………..
۱۷
۲-۴-۱-۲- کارکرد احساسی (بهداشت روانی ……………………………
۱۷
۲-۴-۱-۳- کارکرد اخلاقی و رفتاری ……………………………………….
۱۸
۲-۴-۲- کارکرد های اجتماعی ……………………………………………………………
۱۹
۲-۴-۲-۱- همبستگی ………………………………………………………………
۱۹
۲-۴-۲-۲- آزادی و عدالت اجتماعی ………………………………………
۱۹
۲-۴-۲-۴- هویت سازی …………………………………………………………….
۱۹
۲-۵- طبقه بندی ادیان …………………………………………………………………………………
۲۰
۲-۵-۱- ادیان غیر توحیدی ………………………………………………………………..
۲۰
۲-۵-۲- ادیان توحیدی ……………………………………………………………………….
۲۰
۲-۵-۲-۱- زرتشت …………………………………………………………………….
۲۱
۲-۵-۲-۲- یهودیت ……………………………………………………………………
۲۳
۲-۵-۲-۳- مسیحیت …………………………………………………………………
۲۶
۲-۵-۲-۴- اسلام ……………………………………………………………………….
۲۹
۲-۶- مساله تعدد ادیان ……………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۶-۱- انحصار گرایی ……………………………………………………………………….
۳۲
۲-۶-۲- شمول گرایی ………………………………………………………………………..
۳۲
۲-۶-۳- کثرت گرایی …………………………………………………………………………
۳۲
۲-۷- نگاهی به اصول مشترک ادیان …………………………………………………………….
۳۴
۲-۸- جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………….
۳۵
فصل سوم: گفتگوی ادیان
۳-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………….
۳۷
۳-۲- گفتگو …………………………………………………………………………………………………….
۳۷
۳-۲-۱- تعریف گفتگو …………………………………………………………………………..
۳۷
۳-۲-۲- پیشینه گفتگو ………………………………………………………………………..
۳۸
۳-۳ گفتگوی ادیان ………………………………………………………………………………………….
۳۹
۳-۳-۱- پیشینه گفتگوی ادیان ……………………………………………………….
۴۰
۳-۳-۲- اهداف و آثار گفتگوی ادیان ………………………………………………..
۴۱
۳-۳-۲-۱- تفاهم و درک متقابل ……………………………………………
۴۲
۳-۳-۲-۲- تلاش برای نجات جامعه ی انسانی از بحران های موجود……………………………………………………………………
۴۲
۳-۳-۲-۳- افزایش روحیه دینی در جهان ……………………………
۴۴
۳-۳-۲-۴- همزیستی پیروان ادیان ……………………………………….
۴۴
۳-۳-۲-۷- زمینه سازی شکل گیری تنوع فرهنگی …………….
۴۵
۳-۳-۲-۸- درک حقایق تازه …………………………………………………..
۴۵
۳-۳-۳- شرایط و قواعد گفتگوی ادیان ……………………………………………
۴۶
۳-۳-۳-۱- وجود نکات اشتراک و افتراق ………………………………
۴۶
۳-۳-۳-۲- احترام کامل به طرف مقابل و آزادی اندیشه او …
۴۶
۳-۳-۳-۳- اقرار به جهل و تاکید بر تساهل …………………………..
۴۷
۳-۳-۳-۴- تکیه بر مشترکات …………………………………………………
۴۸
۳-۳-۳-۵- فراموش کردن اتفاقات گذشته و تمایزات سیاسی اقتصادی ……………………………………………………………
۴۹
۳-۳-۴- موانع گفتگوی ادیان ……………………………………………………………
۵۰
۳-۳-۴-۱- برتر انگاشتن خود …………………………………………………
۵۰
۳-۳-۴-۲- مطلق فرض نمودن حقیقت ………………………………….
۵۰
۳-۳-۴-۳- تکیه بر عناصر تمایز بخش …………………………………..
۵۱
۳-۳-۴-۴- اهانت به طرف مقابل و مسخ عقاید او …………………
۵۱
۳-۳-۴-۶- استفاده از معیارهاى متفاوت ………………………………..
۵۲
۳-۳-۵- انواع گفتگو در گستره گفتگوی ادیان الهی ………………………..
۵۲
۳-۳-۵-۱- گفتمان اخلاقی …………………………………………………….
۵۳
۳-۳-۵-۱- گفتمان همسازگرایانه …………………………………………..
۵۳
۳-۳-۵-۱- گفتمان پراگماتیستی ……………………………………………
۵۴
۳-۳-۵-۱- گفتمان وابسته به موسسه ها یا نهاد های دینی ..
۵۴
۳-۳-۵-۱- گفتمان تاریخی …………………………………………………….
۵۴
۳-۳-۵-۱- گفتمان توطئه محور …………………………………………….
۵۵
۳-۳-۵-۱- گفتمان مبلغ دینی ……………………………………………….
۵۵
۳-۴- فضای گفتگو