پایان نامه شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسمی بخش لواسانات)شهرستان شمیران(با استفاده از مدل SWOT با تاکید بر توسعه پایدار

دانلود پایان نامه

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد نور

پایان­نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ­­ارشد (M.A)

رشته: جغرافیا

گرایش: اکوتوریسم

 

عنوان:

شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسمی بخش لواسانات)شهرستان شمیران(با استفاده از مدل SWOT با تاکید بر توسعه پایدار

زمستان1393

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول (کلیات تحقیق)                                                                                              1

1-1 مقدمه                                                                                                         2

1-2- کلیات تحقیق                                                                                             3

1-2-1- بیان مسئله و اهمیت آن                                                                               3

1-3 – پیشینه تحقیق                                                                                            4

1-4 – سوالات تحقیق                                                                                          5

1-5- فرضیه ها                                                                                                          5

1-6 – ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                                       6

1-7 – اهداف تحقیق                                                                                           7

1-8 – تحلیل محدوده تحقیق                                                                                   7

1-9 – روش تحقیق                                                                                            8

فصل دوم ( مبانی نظری تحقیق )                                                                                     9

2-1- مقدمه                                                                                                  10

2-2- تعاریف و اصطلاحات                                                                               12

 2-2-1-تعریف و مفهوم توریسم                                                                                      12

2-2-2- تعریف و مفهوم توریست                                                                         12

2-2-3- انواع توریسم                                                                                      13

2-3-1-تاریخچه اکوتوریسم                                                                                 14

2-3-2-تعریف اکوتوریسم                                                                                   14 

2-3-3-ویژگی های اکوتوریسم                                                                                 15

2-3-4- انواع اکوتوریسم                                                                                   16

2-3-5- ویژگی های اکوتوریسم                                                                                16

2-3-6- منابع عمده اکوتوریسم                                                                                 17

2-3-7-اهداف و اصول اساسی اکوتوریسم                                                                 17

2-3-8-اکوتوریسم و گردشگری ماجراجویانه                                                                  18

2-3-9- جایگاه اکوتوریسم در صنعت گردشگری ایران                                                         18

2-4-اصول ده گانه توسعه پایدار در گردشگری                                                                 19

2-5- مفهوم توسعه پایدار                                                                                    21 

2-5-1- تعریف اولیه توسعه پایدار                                                                         22

2-5-2-  اصول توسعه پایدار                                                                                  23

2-6 -توسعه پایدار و گردشگری                                                                                    23

2-7-گردشگری پایدار                                                                                       24

2-8 -اکوتوریسم و پایداری                                                                                 25

2-9 – اکوتوریسم پایدار                                                                                         25

2-9- اثرات زیست محیطی اکوتوریسم                                                                    26

2-10-  اثرات منفی زیست محیطی اکوتوریسم                                                                  27 2-11- اهمیت اکوتوریسم                                                                                    29

2-11- مدیریت اکوتوریسم                                                                                  29  

2-11-1-  طرح ریزی وطراحی مکان بازدیدکننده                                                                 31

2-11-2-  اهداف اصلی در طراحی مطلوب یک مکان بازدیدی                                           31

2-11-3- سودهای کلیدی حفاظت حاصل ازاکوتوریسم                                                  33

2-11-4- مدیریت وپایش اثرات بازدید کننده                                                               33

2-12- اکوتوریسم و توسعه روستایی                                                                      35 2-13- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس ارزیابی توان زیست محیطی                     35

فصل سوم (جغرافیای منطقه مورد مطالعه)                                                                           37 3-1-مقدمه                                                                                                   38

3-2 – موقعیت جغرافیایی                                                                                   39

3-3- پوشش گیاهی                                                                                          47

3-4- حیات وحش                                                                                            47

3-5- مراکز جمعیتی                                                                                       48

3-6-جاذبه های اکوتوریسم بخش لواسانات                                                                50

3-7 – مناطق حفاظت شده                                                                                   54 

3-8- آثار تاریخی و فرهنگی                                                                               57

3-9- جغرافیای انسانی                                                                                     59

3-10- ویژگی های اقتصادی                                                                              59

3-11- ویژگی های کالبدی                                                                                    60

3-12-راه های دسترسی بخش لواسانات                                                                       61

 

 

 

3-13- یافته­های تحلیلی                                                                                     62

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها)                                                                       64   

4-1- مقدمه                                                                                                  65

4-2 یافته­های توصیفی تحقیق                                                                               65

4-3- رتبه بندی نظرات پاسخگویان                                                                      75

4-3 – یافته های تحقیق                                                                                          80

4-3-1 عوامل داخلی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه                                              81

4-3-2- عوامل خارجی مؤثر بر اکوتوریسم در محدوده مورد مطالعه                                   81

4-3-3- تجزیه و تحلیل  SWOT                                                                           82

4-3-4- مرحله اول- ارزیابی عوامل  داخلی                                                              83

4-3-5- مرحله دوم: شناسایی فرصت­ها و تهدیدها                                                             85        

4-3-6- تعیین موقعیت استراتژیک تدوین راهبردها و اولویت بندی آنها                                     86

فصل پنجم (نتیجه گیری)                                                                                              91

5-1- مقدمه                                                                                                  92

5-2-آزمون فرضیات                                                                                       92

5-3- نتیجه گیری                                                                                           93

5-4- پیشنهادات                                                                                                94

منابع                                                                                                          95

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 3-1: سرشماری عمومی نفوس و مسکن لواسانات                                               59

جدول3-2: جمعیت نقاط شهری و روستایی بخش لواسانات                                    59

جدول4-1: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس جنسیت                                              66

جدول4-2: وضعیت تاهل                                                                                 67

جدول 4-3: توزیع فراوانی و فراوانی درصد گردشگران به تفکیک سن                                   68

جدول 4-4: فراوانی و درصد گردشگران بر اساس میزان تحصیلات                                      69

جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد گردشگران و مردم بومی بر اساس شغل                                 71

جدول 4-6: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس مدت اقامت در لواسانات                          71

جدول 4-7: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس محل اقامت                                  72

جدول 4-8: ارزیابی زیرساخت ها و قابلیت های گردشگری بخش لواسانات از دیدگاه گردشگران           72

جدول4-9 :توزیع فراوانی ودرصدگردشگران بر اساس اثرتوسعه امکانات گردشگری برجذب گردشگر 73

جدول 4-10:  میزان مشارکت مردم بومی در پروژه های توریستی                                         73

جدول 4- 11: توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس نوع مشارکت                                   74

جدول 4-12: تاثیر اکوتوریسم بر وضعیت اقتصاد لواسانات از نظر مردم محلی تاکنون                        74

جدول4-13: میزان تاثیر گویه ها در گسترش اکوتوریسم                                                    75

جدول 4-14:  میزان رضایتمندی گردشگران از امکانات و خدمات موجود                                    75

جدول 4-15: میانگین امتیازات رتبه بندی نقاط ضعف                                                  76

جدول 4-16: میانگین امتیازات رتبه بندی نقاط قوت                                                    77

جدول 4-17: میانگین امتیازات رتبه بندی فرصت ها                                                     78

جدول 4-18: میانگین امتیازات رتبه بندی تهدیدها                                                             79

جدول 4-19: ماتریس عوامل داخلی موثر بر اکوتوریسم لواسانات                                         80

جدول 4-20:  ماتریس عوامل خارجی موثر بر اکوتوریسم لواسانات                                         81

جدول 4-21: جدول وزن دهی )نقاط ضعف و قوت(                                                     83

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه:ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﻜﻤﺮﻭﺍﻳﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ

جدول 4-22: جدول وزن دهی )فرصت ها و تهدیدها(                                                 85

جدول 4-23:  ماتریس SWOT                                                                               86

جدول 4-24: ماتریس خلاصه راهبردها و راهکارهای توسعه اکوتوریسم لواسانات                   88

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

 

نمودار 4-1: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس جنسیت                        66

نمودار 4-2: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی بر اساس جنسیت                        66

نمودار 4-3: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران بر اساس وضعیت تاهل                           67

نمودار 4-4: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی بر اساس وضعیت تاهل                         67

نمودار 4-5: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران به تفکیک سن                                      68

نمودار 4-6: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی به تفکیک سن                            69

نمودار 4-7: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد گردشگران براساس میزان تحصیلات                  70

نمودار 4-8: نمودار ستونی توزیع فراوانی و درصد مردم بومی براساس میزان تحصیلات                70

نمودار 4-9: ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک                                                   87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                                      صفحه

شکل 3-1 : نقشه لواسانات                                                                                40

شکل 3-2 : نمایی از دشت هویج                                                                                    51

شکل 3-3 : نمایی از رودخانه جاجرود                                                                 52

شکل 3-4 : رودخانه لار                                                                                            52

شکل 3-5 : نمایی از پارک ملی لار                                                                     55

شکل 3-6 : نمایی از حیات وحش ورجین                                                                           56

شکل 3-7 : تصویر امامزاده عبداله                                                                                58

 


چکیده

امروزه با توجه به گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع بشری و تمرکز بیش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پیچیدگی کارها و خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی پرنشیب و فراز صنعتی، نقش و اهمیت توسعه صنعت جهانگردی بسیار آشکارتر از گذشته نمود پیدا می کند. اکوتوریسم امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده است و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد وتوسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل وهمگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند است. کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی و تاریخی، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد و همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی و به خصوص توریسم روستایی صدق می کند. یکی از این نواحی که دارای قابلیت های اکوتوریستی می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. این بخش  به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که دارای توان های اکوتوریستی بالایی می باشد و می بایست با شناسایی حساب شده توانائی ها و پتانسیل های اکوتوریستی این منطقه، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین دست یافتن به توسعه پایدار توسعه برنامه ریزی نمود.

روش تحقیق ترکیبی از روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه گروه گردشگران، مردم بومی ومسؤولان به دست آمده است. در تحلیل داده ها ازنرم افزارهای EXCEL, SPSS, و مدلSWOT  استفاده شده است. نتایج نشان داد که بخش لواسانات با توجه به داشتن پتانسیلهای اکوتوریستی، از قابلیت بالایی جهت جذب انواع مختلف گردشگر برخوردار است.

 

واژه‌های کلیدی: قابلیت های اکوتوریسم، توسعه پایدار،SWOT، بخش لواسانات

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

                                                     

 

 

 

 

 • مقدمه

امروزه صنعت اکوتوریسم به عنوان یک مقوله مهم و تاثیرگذار در اقتصاد جهانی پذیرفته شده و کشورهای مختلف دنیا برای رسیدن به توسعه ای پایدار، در این راستا تلاش می نمایند. توجه به مقوله ی گردشگری زمانی مهم تر جلوه می کند که بر اساس آمارهای موجود، صنعت گردشگری امروزه به عنوان دومین منبع درآمد بیش از 49  کشور در حال توسعه به حساب می آید و راهبردی است برای افزایش درآمد و فقرزدایی این کشورها،تا سال 2010 بیش از 43 درصد از اشتغال جهان (WTO) بر اساس پیش بینی سازمان گردشگری جهانی مربوط به بخش گردشگری خواهد بود (محمدی ده چشمه و زنگی آبادی3:1387، سقایی  26: 1388).

کشور ایران نیز جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی، می تواند به دلیل برخورداری از قابلیت های فراوان تاریخی، فرهنگی و طبیعی در عرصه گردشگری و با داشتن راهبرد مناسب، به سطح مطلوبی از توسعه دست

یابد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2- کلیات تحقیق

1-2-1- بیان مسئله و اهمیت آن

امروزه با توجه به گسترش شهر نشینی و صنعتی شدن جوامع بشری و تمرکز بیش از اندازه انسانها در اماکن سربسته و شلوغ ،پیچیدگی کارها و خستگی جسمی و روحی ناشی از زندگی پرنشیب و فراز صنعتی، نقش و اهمیت توسعه صنعت جهانگردی بسیار آشکارتر از گذشته نمود پیدا می کند.

اکوتوریسم نوعی از توریسم طبیعی است که اغلب مدعی است به عنوان یکی از سریع­ترین اجزای بازار جهانی توریسم تبدیل شود (تیزل، 2003). طبیعت گردی امروزه به عنوان صنعتی پویا اما نوپا اهمیتی روز افزون پیدا کرده است و کشورهای مختلف توسعه یافته و در حال توسعه برای حفاظت از محیط زیست، کاهش نرخ بیکاری، بهبود توزیع درآمد، تعامل سازنده و موثر با جهان و استفاده از منابع سرشار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی آن به دنبال بسط و گسترش طبیعت گردی بوده و به عنوان ابزاری جهت رشد و توسعه پایدار، طبیعت گردی را تسهیل و همگانی نماید لیکن دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در گرو یک برنامه ریزی مناسب و هدفمند است تجربه نشان داده در نقاطی که گردشگری بدون برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب توسعه یافته، اغلب دچار مشکلات اجتماعی و زیست محیطی می شوند. چنین پیامدی برای ساکنان این مناطق زیان آور و برای بسیاری از گردشگران و برای پایداری توسعه گردشگری تهدیدی جدی است. (علی اکبری و مهدی قرخلو1389) . طبیعت گردی : عبارت است از برآوردن تمنیات و تمایلات خردمندانه و انسانی گردشگران طبیعت در محیطی طبیعی ، فرهنگی ، آموزشی و غیر مصرفی و به صورت پایدار و در حد ظرفیت قابل تحمل با حداقل تاثیر منفی بر محیط طبیعی و فرهنگی تحت شرایط و ضوابطی که ضمن حفظ محیط زیست و فرهنگ بومی و ارزش های آن امکان رشد اقتصادی جوامع محلی را فراهم آورد (علی اکبری و مهدی قرخلو1389).. در این میان، کشور ایران با وجود جاذبه های فراوان طبیعی، فرهنگی و تاریخی، هنوز نتوانسته است جایگاه خود را به عنوان یک کشور پذیرنده گردشگر در بازار جهانی صنعت توریسم بیابد و همچنین این مسئله در زمینه توریسم داخلی و به خصوص توریسم روستایی صدق می کند، بنابراین می بایست با شناسایی حساب شده توانائی ها و پتانسیل های توریستی در نواحی مختلف کشور از جمله نواحی روستایی، اقدامات و برنامه های مفیدی جهت استفاده بهینه از این پتانسیل ها و همچنین توسعه و گسترش اثرات مثبت توریسم در این نواحی صورت گیرد (معصومی، 1385). لذا این پژوهش به دنبال پاسخ به این مهم است که :

 • قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست یافت؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت.
مطلب مرتبط :   پایان نامه مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

1-3 – پیشینه تحقیق

– در ارزیابی کیفی ظرفیت های اکوتوریسم درتوسعه روستایی مطالعات زیادی صورت گرفته است ، از جمله: طوبی امیرعضدی و همکارش (1389) در پژوهشی به بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهرستان شمیرانات با هدف ساماندهی صنعت گردشگری در شهرستان شمیرانات پرداخته اند که ، ابتدا نقاط قوت و ضعف که از درون مسئله منشاء می گیرند همراه با فرصت ها و تهدیدهای بیرونی مور د بررسی تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این تحقیق ذکر گردیده که بهره برداری از توانمندی های و جاذبه های گردشگری اگر بدون شناخت و برنامه صورت پذیرد، منجر به تخریب و نابودی این قابلیت ها می گردد، لذا در بیشتر نواحی توریستی ضرورت شناخت و ساماندهی وضعیت گردشگری احساس می شود. سپس پیشنهادات اساسی به منظور بهره برداری از قوتها، فرصت ها، کاهش ضعف ها و تهدیدات ارائه نموده است .

-زهرا جلالی کله سر1390، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود ، به بررسی ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی (مطالعه موردی: آهار- شهرستان شمیران) گردشگری و توسعه روستایی را به طور متقابل به یکدیگر وابسته دانسته است. همچنین ذکر نموده است که جاذبه های گردشگری ( طبیعی و انسانی ) توسعه توریسم می تواند آثاری مثبت و منفی بر روستایی داشته باشد. از این رویاد آوری نموده است که ، بررسی ازریابی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی باید به گونه ای باشد که با محیط سازگار باشد و به افت کیفیت آن نیانجامد، تا عامل اساسی در دستیابی به توسعه پایدار به حساب آید. در این مقاله ارزیابی کیفی ظرفیت های گردشگری در توسعه روستایی را در بخش رودبار قصران به ویژه روستای آهار، از لحاظ بررسی قابلیت ها و پتانسیل های بالفعل و بالقوه گردشگری را در جهت توسعه روستایی، با استفاده از مدل برنامه ریزی و ازریابی مورد بررسی قرار داده است.

-در پژوهشی دیگر، ناهید اکبری سامانی (1390) به ارائه ی الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه ی گردشگری پایدار روستایی(مطالعه ی موردی: دهستان لواسان کوچک) پرداخته است. در این پژوهش اشاره گردیده است که گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که شکل پایدار آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و محیطی، بسترساز دست یابی به توسعه ی پایدار جوامع محلّی می شود. از این رو، دست یابی به این مهم، نیازمند طرّاحی، تدوین و به کارگیری الگوی راهبردی، به همراه راهبردهای مناسب و ویژه ی این نواحی از سوی برنامه ریزان و مدیران گردشگری است . بنابراین این پژوهش با هدف تدوین الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری در روستاهای منطقه ی مورد مطالعه انجام شده است. سؤال اساسی پژوهش این است که الگوی راهبردی مناسب برای توسعه ی گردشگری که به توسعه ی پایدار روستایی منجر شود، کدام است؟ بر این اساس، پژوهش  با بررسی های اسنادی و میدانی و نیز، روش شناسی توصیفی  تحلیلی و از سه گروه مشارکت کننده ی : ( مردم روستا ، گردشگران ،مسئولان(  در 14 روستای دهستان لواسان کوچک و دیدگا ههای آنها در ابعاد اقتصادی،اجتماعی، محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه ی الگوی راهبردی توسعه ی گردشگری روستایی در چارچوب جامع راهبردی ، از روش تحلیلی سوا ت استفاده شده است. نتیجه حاصله بیانگر این مطلب است که سطح آسیب پذیری اغلب روستاها، به دلیل توسعه ی گردشگری بسیار بالاست و توزیع و تخصیص مجدد منابع در سطح نواحی مورد مطالعه با توجه به محدود بودن فرصت ها وبالابودن نقاط ضعف، امری الزامی است.

1-4 – سوالات تحقیق

 • قابلیت های اکوتوریسمی لواسانات کدامند؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار دست یافت؟
 • آیا با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت.

 

(سوال فرعی)

 • توانمندی های طبیعی و انسانی لواسانات که بهره گیری از آنها منجر به رشد و توسعه فعالیت های اکوتوریسمی و توسعه پایدار منطقه می شوند کدامند؟

1-5- فرضیه ها

 • با شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم در بخش لواسانات می توان به توسعه منطقه کمک نمود.
 • با بهره گیری از جاذبه های اکوتوریسم منطقه می توان با توجه به کاهش آسیب های محیطی به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار منطقه دست یافت

 

 

 

 

 

1-6 – ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه فعالیت های گردشگری بعنوان بخش چهارم فعالیتهای انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می شود و کارشناسان پیش بینی می کنند در سال 2020 میلادی بعنوان سودآورترین صنعت جهان درآید، بطوریکه از آن بعنوان صادرات نامرئی نام می برند. اکوتوریسم در سطح بین المللی بعنوان مفهومی مطرح است که ریشه در حفاظت از منابع طبیعی و آرمانهای توسعه پایدار دارد. براین اساس تمامی محوطه های جهانگردی اعم از جنگل های طبیعی، پار کهای ملی و حیات وحش، رودخانه ها و طبیعت پیرامون آنها، کوهستانها و آبشارها، چشمه های آبگرم، چشمه های طبیعی، ییلاق ها و مناطق ویژه شکار و صید ماهی، دریاها ودریاچه ها، سواحل و کرانه های پیرامون آنها، زیستگاه های طبیعی پرندگان مهاجر و بومی، غارهای طبیعی و بویژه طبیعت بکر درونشان گستره اکوتوریسم به شمار می آید (رضوانی، 71 ، 1379 ).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد: شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

یکی از این نواحی که دارای قابلیت های فراوانی برای گسترش اکوتوریسم می باشد بخش لواسانات شهرستان شمیرانات است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. این بخش  به همراه روستاهای اطراف یکی از گردشگاه های شمال تهران می باشد که با توجه به هوای سالم و جاذبه های طبیعی و کوهستانی ، دارای توان های اکوتوریستی در فصول مختلف سال می باشد.  

توسعه صنعت اکوتوریسم، بخصوص اکوتوریسم روستایی در ایران ضمن ایجاد اشتغال برای گروه های مختلف ،رونق صنایع دستی ، بهبود حمل و نقل روستایی و … به عنوان یکی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار و محرومیت زدایی روستایی به شمار می رود و ظرفیت تبد یل شدن به قطب گردشگری را داراست .از طرفی وجود بخش های به نسبت بکر و دست نخورده طبیعت – تحت سطوح مختلف حفاظتی زیست محیطی اند و به عنوان بنیان های صنعت توریسم شناخته می شوند بر جذابیت های اکوتوریستی منطقه می افزاید .شناخت این قابلیت ها به منظور بهره وری بیشتر از آنها موجبات رشد اکوتوریسم  را در ناحیه فراهم آورده و به توسعه اقتصادی ، اجتماعی آن نیز کمک می نماید. به خصوص اینکه موقعیت لواسانات و قرارگیری در کنار شهر بزرگی چون تهران با جمعیت چند میلیونی بازار وسیعی را برای عرضه محصولات گردشگری این بخش فراهم آورده است .

 اما علی رغم وجود قابلیت های اکوتوریسم بسیار در بخش لواسانات به نظر می رسد عدم بهره برداری بهینه از جاذبه های اکوتوریسم و نبود یک برنامه مدرن بهره وری توانمندی های منطقه را کاهش داده و برای محیط زیست نیز خطرآفرین شده و دست یابی به توسعه پایدار از طریق رشد و توسعه صنعت اکوتوریسم را با مشکلاتی روبرو ساخته است. لذا بررسی و ارزیابی توان های محیطی و تدوین یک طرح آمایش گردشگری جهت افزایش بهره وری و حفظ محیط زیست منطقه، ضروری به نظر می رسد.

استفاده از مدل SWOT[1] راهبردی است که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد. با توجه به این مطالب ضرورت دارد که برای توسعه اکوتوریسم روستایی از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با توجه به حفظ محیط زیست آن استفاده شود، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه روستایی باشد.

به طور خلاصه اهمیت و ضرورت این تحقیق به شرح زیر می باشد:

 1. معرفی جاذبه های متنوع طبیعی و انسانی منطقه لواسانات به عنوان یک قطب اکوتوریسم در ایران
 2. بررسی اثرات مثبت و منفی گردشگری در این منطقه ( اثرات زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی)
 3. ارائه راهکارها و طرح های جدید در زمینه توسعه پایدار منطقه

1-7 – اهداف تحقیق

به طور کلی می توان اهداف مورد نظر این تحقیق را به شرح زیر بیان کرد؛

الف: هدف کلی : هدف کلی شناخت و ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم بخش لواسانات و به طبع آن شهرستان شمیرانات می باشد به گونه ای که راهکارهای ارائه شده راهنمای مناسبی برای توسعه پایدار این منطقه باشد.

ب : هدف ویژه: 1- شناخت قابلیت های اکوتوریسم منطقه( طبیعی و انسانی) 2- دستیابی به توسعه پایدار 3- فراهم آوردن محیطی مناسب جهت گذراندن اوقات فراغت شهروندان تهرانی و سایر گردشگران

1-8 – تحلیل محدوده تحقیق

بخش لواسانات در دامنه رشته کوه البرز و در موقعیت 35 درجه و 52 دقیقه عرض جغرافیایی و 51 درجه و 47 دقیقه  طول شرقی و در 11 کیلومتری شمال شرق تهران واقع شده است . متوسط ارتفاع آن ۱۷۰۰ متر از سطح دریا است که در ساحل دریاچه سد لتیان به ۱۶۰۰ متر و در شمالی ترین نقاط شهر به ۱۸۵۰ متر میرسد .این بخش از شمال محدود است به «پالو» و «بلده» شهرستان «نور» (استان مازندران)،در غرب با بخش «رودبار قصران» و در شرق و جنوب نیز با «تهران» هم مرز است. (علی اکبر محمودیان، شهرستان شمیران)

بخش لواسانات با قرارگیری در دامنه های جنوبی البرز ، و داشتن جاذبه های طبیعی، آب و هوای مطبوع و دلپذیر بویژه در فصل بهار و تابستان و بهره مندی از مناظر زیبا یی چون غارخمیره ، یخچال افجه ، چشمه گنجی ، آبشار لواسان ، آبشار هنزک ،منطقه حفاظت شده ورجین  و علاوه بر این منابع تنوع( زیستی  جانوری – گیاهی) با انواع گونه ها ی جانوری و انواع گونه های گیاهی، وجود چشمه ها و جنگل های متراکم وجود زمینه های فراوان برای سازماندهی به اکوتوریسم ورزشی ( اسکی ، ورزشهای آبی، کوهنوردی) و توجه به مفهوم جدید ژئوتوریسم ، جاذبه های مرفولوژیک و ریخت شناسی، توریسم آفتاب ، وجود منبع مضاعف اکوتوریسم روستا گردی که منطبق با شرایط اقلیمی به عنوان بسیاری دیگراز منابع و داشته های اکوتوریستی نشان از توا نایی های طبیعت گردی این بخش  دارد .

1-9 – روش تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات به صورت آماری کتابخانه ای و میدانی می باشد. در این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای (سایت های اینترنتی و مجلات علمی پژوهشی )، اطلاعات و گزارش های موجود در سازمان محیط زیست و مناطق حفاظت شده ،نهادهای دولتی مرتبط ( شهرداری ، بخشداری لواسانات ودهیاری ها ) ، مقالات معتبر علمی پژوهشی ، اطلاعات اولیه مورد نیاز جمع آوری می شوند و با استفاده از مدل راهبردی SWOT که می تواند یک الگوی صحیح جهت برنامه ریزی قرار گیرد مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.  با توجه به این مطالب ضرورت دارد که برای توسعه اکوتوریسم منطقه از تمامی ظرفیت ها و پتانسیل ها با توجه به حفظ محیط زیست آن استفاده شود، و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها می تواند تأثیر سازنده ای در امر توسعه پایدار آن باشد

 1. Strength & Weaknesses & Opportunity & Threat

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]