پایان نامه درباره سازگاری زناشویی

دانلود پایان نامه

از مواد غیرقانونی و پیشگیری از عود مصرف آنها (وزیریان، 1382).
خدمات مددکاری
خدمات مددکاری میتواند در زمینه های زیر ارائه شود:
الف) وجود سرپناه و نیازهای عادی اولیه زندگی
ب) درگیریهای قانونی

ج) مسائل و درگیریهای شغلی
د) کمک در یافتن محل شغل
ذ) مسائل خانوادگی و کمک به حل آن
ر) مشکلات مالی در رابطه با درمان متادون
ز) تقویت حمایت خانواده و بستگان بیمار از بیمار (همان منبع).

2-9- باورهای ارتباطی ناکارآمد

انسان درگیر ارتباط میشود تا هویت پیدا کند، با دیگران پیوند برقرار میکند و پیوندهای خود را عمیقتر میسازد. درضمن مشکلات خود را رفع و امکانات موجود را کشف میکند. بنابراین اساس زندگی و خوشبختی انسان را همین ارتباطهای میانفردی تشکیل میدهد. ارتباطات میانفردی، خود حیاتبخش روابط هدفمند است (وود، 1998).
شاید بتوان گفت یکی از قدیمیترین پیوندهای ارتباطی بشر، ازدواج است. ازدواج به معنی قانونمندسازی نوعی ارتباط بین دو انسان (زن و مرد) است. در واقع هدف اصلی ازدواج ارتباط است. بدون ارتباط ازدواج وجهه قانونی ندارد (ادیبراد، مهدوی، ادیبراد و دهشیری، 1384).
ارتباطات زناشویی میتواند دستمایه شادی و یا منبع بزرگ رنج و تألم باشد. عشق از امید شروع میشود. امید به روزی که احساس فرد درک شود یا پذیرفته شود و ارتباط دلپذیری به وجود آید. ارتباط به زن و شوهر این امکان را میدهد که با یکدیگر به بحث و تبادل نظر بپردازند، مشکلاتشان را حل کنند و از نیازهای هم آگاهی پیدا کنند. زوجهایی که نتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند در یک وضعیت نامشخص قرار میگیرند (یانگ و لانگ، 1998).
برای برخورداری از یک جامعه و افراد با سلامت روانی و روابط مطلوب با یکدیگر، باید بر روی سالمسازی و بهبود روابط تلاش کرد. با تأکید بر ارتباط صحیح میان زن و شوهر و با اصلاح نتیجهگیری آنها در قبال یکدیگر، با کاستن از شدت خصومتها میتوان روابط منطقیتری میان خانواده ها ایجاد کرد (بک، 1382).
تفکر در معنای وسیع خود مجموعهای از هیجانها، اندیشه ها، رفتارها و احساسهایی است که به طور وسیع باهم در تعامل هستند. تفکر غیرمنطقی تفکری است اغراقآمیز، انعطافناپذیر و مطلقگرا. افکار غیرمنطقی با واقعیت همگونی ندارند و بر اساس ظن و گمان هستند. فرد واجد تفکر غیرمنطقی، حکمهای از پیش تعیین شده داشته و حالتهای آشفته از قبیل افسردگی، اضطراب و بیتفاوتی دارد. به دلیل اینکه فکر غیرمنطقی با واقعیت در ارتباط نیست، موجب تعارض شده و مانع برخورد موفقیتآمیز فرد با حوادث و الزامهای زندگی میشود (حیدری، مظاهری و پوراعتماد، 1384).
با ارتباط درست میتوان پیوندهای بینفردی را افزایش داد، امکان اتخاذ تصمیم درستتر را فراهم نمود، نگرشها و باورهای طرف مقابل را در جهت رسیدن به همدلی بیشتر هدایت کرد و تغییرات و دگرگونیها را توجیه نمود. عواملی وجود دارند که میتوانند اثربخشی یک ارتباط را تضعیف کرده و موجب عدم درک درست پیام فرستادهشده یا به عبارتی رمزگشایی صحیح آن شوند که به عنوان نمونه میتوان به باورهای غلط، پیشداوریها، و نگرشهای منفی اشاره نمود. همچنین هرچه حوزه های شناختی دو عنصر ارتباط یعنی گیرنده و فرستنده، از یکدیگر دورتر باشد، اثربخشی ارتباط کمتر خواهد بود. اگرچه در توضیح و تبیین علل مشکلات ارتباطی دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است اما در این زمینه موضع رویکرد شناختی از جایگاه برجستهای برخوردار است. از این دیدگاه احساسات و رفتارهای آشفته صرفاً معلول رفتار غلط یکی از زوجین و یا حتی مشکلات و گرفتاریهای زندگی نیست، بلکه بخش عمدهای از آن میتواند به دلیل باورها و نگرشهایی باشد که یک یا هر دوی آنها درمورد رفتارها و یا دشواریهای زندگی دارند (خلعتبری، قربان و مهدیون، 1388).
باورهای ناکارآمد ، علت اصلی بسیاری از اختلافهای اجتماعی، به ویژه روابط است (الیس، 1978، 2000، 2001؛ بک، 1970، 1987؛ اپشتاین، 1986). منظور از چنین باورهایی، درواقع وجود افکار نادرست و نامنطبق با واقعیت دربارهی خود و جهان است. به اعتقاد الیس (2001) هیچ رویدادی ذاتاً نمیتواند در انسان ایجاد آشفتگی روانی کند؛ زیرا تمام محرکها و رویدادها در ذهن معنا و تفسیر میشوند و بر این اساس، سازشنایافتگیها و مشکلات هیجانی در واقع ناشی از نحوهی تعبیر، تفسیر و پردازش اطلاعات حاصل از محرکها و رویدادهایی هستند که افکار و باورهای ناکارآمد در زیربنای آنها قرار دارند (ازخوش و عسگری، 1386).
یکی از عمدهترین عرصه های بروز و نفوذ افکار غیرمنطقی و ناکارآمد، زندگی زناشویی است. با آنکه به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ازدواج یکی از بنیادهای جهانشمول به حساب میآید و به گونهای تنگاتنگ زندگی افراد بشر را تحت تأثیر قرار میدهد، اما از آسیبهای گوناگون در امان نیست. برای نمونه، نتایج مطالعات (برنشتاین و برنشتاین ، 1380/1989) نشان دادهاند که بسیاری از همسران در برقراری و حفظ روابط دوستانه و صمیمی با یکدیگر دچار مشکلاند، چون انتظار دارند تا از ازدواج به گونهی کلی، و از همسران به گونهی اختصاصی، منافعی بدست آورند. به بیان دیگر، انتظارهای آنان از رابطه زناشویی بیشتر، گستردهتر و در بسیاری از موارد، غیرمنطقیتر شدهاند و حتی توانستهاند زمینهی سرخوردگی از زندگی زناشویی را فراهم آورد.
در بسیاری از فرهنگها به روابط زناشویی به منزلهی منبع اولیه حمایت و عاطفه نگریسته میشود (لاوینگر و هاستون ، 1990) و از همسران انتظار میرود تا یک رابطه انحصاری، صداقت، علاقه، عاطفه و نیز صمیمیت و حمایت از خود نشان دهند. تقریباً تمامی زوجها در ابتدای زندگی زناشویی سطح بالایی از رضایت را گزارش میکنند (مارکمن و هالوگ ، 1993). اما این رضایت در خلال زمان کاهش مییابد. معتبرترین شاخص این عدم رضایت و آشفتگی نیز طلاق است (برادبری، 1995). از سوی دیگر، بین 85 تا 91 درصد از افرادی که در آستانه طلاق قرار دارند، در ابتدای روابط زناشویی عقاید مثبت و پیشبینیهای غیرواقعبینانه و ناکارآمدی از رابطه زناشویی داشتهاند و بر این باور بودهاند که احتمال طلاق برای آنها صفر است (فاورز ، لایونز و مونتل ، 1996).
بیتردید، رفتار در چهارچوب روابط به گونهای چشمگیر تحت تأثیر عوامل شناختی قرار دارد. زیرا افراد با مجموعهای از انتظارها و باورها دربارهی هم به تدریج به جایی میرسند که روابط رو به سردی، ناامیدی و بیاعتمادی میرود. ازین رو، شناسایی و اندازهگیری این عقاید و باورها و تأمل درمورد آنها برای حل مشکلات عاطفی و رفتاری همسران بسیار سودمند خواهد بود (ازخوش و عسگری، 1386).
باورهای غیرمنطقی در روابط زناشویی به گونه های مختلف طبقهبندی شدهاند. برای مثال، بر پایه طبقهبندی بک (1976) برخی از باورهای خاص و منحصر به فرد زوجها عبارتند از: 1) تجربه های انتخابی (توجه به بخش کوچکی از یک حادثه منفی)، 2) تعمیم مبالغهآمیز (در نظر گرفتن هر حادثه منفی به عنوان شکستی تمام عیار)، 3) برچسب منفی زدن (اصرار بر دلایل منفی و بدخواهانه در رفتار و گفتار همسر)، 4) شخصیسازی (نسبت دادن تمام مشکلات به خود و ناتوانیهای خویش)، 5) نتیجهگیری شتابزده (بدون داشتن دلایل محکم قضاوت کردن، ذهنخوانی و پیشگویی افکار یکدیگر)، 6) تفکر همه یا هیچ و 7) بزرگنمایی (با اهمیت جلوه دادن مسائل و مبالغه در شدت اشتباهها). به عقیدهی برنز (1990/1371) نیز برخی از باورهای ناکارآمد همسران در روابط زناشویی عبارتند از محق بودن، سرزنش دیگری، قربانی دانستن خود، تحقیر، توقع و درماندگی.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره سازگاری زناشویی-خرید و دانلود پایان نامه

2-10- پیشینه نظری

عوامل زیادی در موفقیت و رضایت از ازدواج نقش دارند؛ شخصیت طرفین، میزان درک متقابل، بلوغ فکری و تعادل روحی به حد کافی، عوامل اقتصادی و سازگاری و رضایت جنسی و عشق و علاقه از مهمترین عاملهای بوجود آورنده یک زندگی رضایتبخش و خوشایند میباشد (شاملو، 2002).
توماس بردبری(2000) در یک بررسی که بر روی طبیعت و محدودهی خشنودی زناشویی با مرور بر یک دهه مطالعات علمی نموده، عوامل مطرح شده را در سه گروه با تأکید بر ویژگیها طبقهبندی کرده است.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

الف: فرایند بیم فردی که در ازدواج اعمال میگردد شامل: شناخت، عاطفه، فیزیولوژی، الگوی رفتاری، حمایت اجتماعی و خشونت.
ب: محیط زمینهای که ازدواج در آن حضور دارد شامل: خردهزمینهها (حضور کودکان، استرس زندگی و بحرانهای تحولی) و با زمینه های با اهمیتتر (عوامل اقتصادی، ارزشمندی همسر).
ج: ادراک و اندازهگیری خوشنودی زناشویی که در دو دامنهی خط سیر، پایهای و روش های اجتماعی- شناختی صورتگرفته، که بر اساس انتخاب زمینهی مورد بررسی، عوامل مؤثر از دیدگاه های متفاوت بیان گردیده است.
مسائلی مانند برداشتهای منفی زوجین، داشتن معیارهای انعطافناپذیر، تعصبهای شخصی و سوءتفاهم یا درک نکردن صحبتهای یکدیگر آنطور که هست، در اغلب ازدواجها موجب نارضایتی زوجین شده، بر جنبههای مثبت ازدواج غلبه مییابد. ریشه مشکلات و ناسازگاریهای زناشویی در تفکرهای غیرمنطقی یک یا هردو شریک زندگی است که در صورت اصلاح این تفکرات، اختلافات زناشویی نیز از بین میرود (الیس، 1375؛ به نقل از حیدری و همکاران، 1384). اصولاً شکست در برقراری ارتباط شایعترین شکایت زوجهای جداشده است. برای اطلاع بیشتر از رفتارهای اشخاص باید به پشت پرده اعمال و به فراسوی افکار خودانگیخته آنها رفته و باورهای اولیه آنها را جستجو کنیم. خوشبختانه بعضی از این باورها آنقدر عمیق نیستند و میتوان به سهولت آنها را شناسایی کرد (بک، 1380).
از سوی دیگر، کششها و کیفیت زندگی جنسی انسان به اندازهی اصل زیستن، پربار و پیچیده است. فعالیت جنسی و جنسیت، بخش مهمی از زندگی زناشویی است. تحقیقات متعددی که درمورد عوامل مرتبط با ازدواج انجام گرفته است، نشان میدهد که مسائل جنسی از لحاظ اهمیت در ردیف مسائل درجه اول زوجین قرار دارد (دانکامب ، 1983؛ کرافورد و پاپ ، 2003؛ برادبری و کارنی ، 2004؛ به نقل از دیویس و شاور ، 2006). نارضایتی از رابطه جنسی میتواند به مشکلات عمیق در روابط زوجین و ایجاد تنفر از همسر، دلخوری، حسادت، رقابت، حس انتقامگیری، احساس تحقیر، احساس عدم اعتماد به نفس و نظایر آنها منجر شود. این مسائل توسط تنشها و اختلافات، تقویت شده یا در قالب آنها تجلی و بروز مییابد و به تدریج شکاف بین همسران را عمیقتر میسازد (کریستوفر و اسپرچر ، 2000).

اختلال عملکرد جنسی در اثر مصرف مداوم و مزمن مواد افیونی، همواره یکی از مشکلات جدی است که سوءمصرفکنندگان مواد، با آن مواجه هستند (فوس و گرزالکا ، 1987). نظریه روانتحلیلی فروید بر این باور است که غریزه جنسی، مهمترین انگیزه فرد برای زندگی است و کسانی که غرایزشان به خصوص تمایلات جنسی اولیه آنها در دوران کودکی بهویژه در سنین 4یا5 سالگی سرکوب شده، دچار عقده ادیپ و در نتیجه مشکلات جنسی در سنین بزرگسالی میشوند (ولف ، 2005). در ابتدای قرن بیستم، پزشکانی مانند ابینگ ، اختلال عملکرد جنسی را ناشی از استمناء در دوران کودکی و فعالیت جنسی بیش از حد پس از بلوغ دانستند. رفتاردرمانگرانی مانند ولپ معتقد بودند که تشویش و اضطراب، علت اصلی اختلال عملکرد جنسی است (لویی ، 2005). در سالهای اخیر دو نظریه کلی در مورد اختلال عملکرد جنسی مطرح بوده است که عبارتند از تئوری روانزاد که اختلال عملکرد جنسی، را به بازتاب شرطی شدن نسبت میدهد که طی آن، الگوی انزال سریع تثبیت میشود. این دیدگاه معتقد است که مقاربت یا خودارضایی، مکرراً به علتهای مختلفی همچون اضطراب، احساس گناه و ترس از فاش شدن با عجله و به صورت سریع انجام میگردد و پیامد آن، اختلال در عملکرد جنسی خواهد بود (عسلیان، 2005). در مقابل نظریهی روانزاد، تئوری ارگانی- فیزیکی ، معتقد است که اختلال عملکرد جنسی، یک اختلال روان- تنی است. این نظریه به نقش انتقالدهندههای عصبی در مغز در ایجاد اختلال عملکرد جنسی اشاره دارد (عسلیان، 2005). لیکن هیچکدام از این نظریهها، به تنهایی نمیتوانند به تبیین این مسئله بپردازند.
با این وجود، مطالعات پزشکی در طی چند دهه اخیر نشان میدهد که مصرف هروئین و اندورفینها چه از طریق مهار تولید هورمونهای جنسی به وسیله هیپوتالاموس و چه از طریق مهار سنتز تستوسترون در بیضهها، موجب کاهش غلظت تستوسترون خون میشود (جهرمی و همکاران، 1388) که خود باعث اختلال در عملکرد جنسی فرد بیمار میباشد. اختلال عملکرد جنسی حاصل مصرف مواد افیونی، میتواند در تمامی مراحل تحریک جنسی (نعوظ)، پلاتو (مرحله برانگیختگی جنسی) و ارگاسم (انزال) در چرخه واکنشهای جنسی به وجود آید (کواگلیو ، لوگوبونی و پاتارو ، 2008) و موجب بروز مشکلات و اختلالات روحی و روانشناختی همچون اضطراب، افسردگی، دلزدگی و مشکلات زناشویی بین فرد مصرفکننده مواد و همسرش گردد که خود به مشکلات جنسی فرد دامن میزنند. اگرچه مصرف مواد افیونی به خصوص تریاک و هروئین فشرده (کراک)، در دوران ابتدایی مصرف، با کاهش اضطراب و یا بالابردن موقتی خلق و بهبود عملکرد جنسی همراه است، ولی به مرور و با استفاده مداوم از مواد، به تدریج میل جنسی کم یا قطع میشود و تحریک جنسی، صورت نمیپذیرد و فرد به مرحله اوج لذت جنسی یا ارگاسم نرسیده و یا اصلاً انزالی صورت نمیگیرد (جهرمی، مکری، فرهودیان و اختیاری، 1388). علاوه بر این، اختلال عملکرد جنسی میتواند باعث عود مصرف مواد در بیمارانی که تحت درمان سمزدایی هستند، گردد (پیتال و هلستروم ، 2009).
مطالعات نشان داده است که سازگاری زناشویی بر بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها تأثیر میگذارند. روابط زناشویی رضایتبخش، زیربنای عملکرد خوب خانواده است و باعث رشد شایستگی و توانایی سازگاری و انطباق در بین کودکان میشود (کامینگ و او-ریلی ، 1997). همچنین نتایج مطالعات مبین این نکته است که افراد متأهلی که زندگیشان پایدار است و از زندگی زناشویی خود رضایت کافی دارند، عموماً عمر طولانی دارند؛ بیشتر احتمال دارد از سرطان نجات یابند (کومز ،1991)؛ تغذیه سالم و مطلوب دارند (وایت ، 1997؛ گلن ، 1996)؛ و کمتر دچار بیماری افسردگی و مشکلات روانشناختی میشوند (وایت، 1997؛ دمو ، 1996). پژوهشها نشان دادند کودکانی که والدیدنشان ازدواج پایدار و همراه با سازگاری داشتهاند، وضعیت تحصیلی بهتری دارند (وسترمن و ادگار ، 1995) و کمتر به الکل یا مواد مخدر روی میآورند (آماتو ، 1993).
سازگاری زناشویی، احساس عینی از خشنودی، رضایت و لذت تجربهشدهی زن و مرد با توجه به تمام جنبههای رابطه زناشویی است. به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های ثبات عاطفی زوجین به حساب میآید (فیشر و مکنالتی ، 2008). روابط رضایتبخش در بین زوجین از طریق علاقهی متقابل، میزان مراقبت از همدیگر و پذیرش و تفاهم یکدیگر قابل سنجش است (سینها و مکرجی، 1990). سازگاری زناشویی در واقع یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط، ارائه میدهد. یکی از رایجترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه، رضایت و سازگاری زناشویی است (دنیل و بارالد ، 1999).
مهمترین مسئله در ازدواج و تشکیل خانواده، آرامشی است که فرد بدست میآورد. مطلوبیت زندگی، خشنودی از آن، و کیفیت و میزان سازگاری زناشویی نیز مانند سازگاری زندگی مجردی از عوامل مختلفی تأثیر میپذیرد که ارزیابی آنها در افراد و روابطشان، بخشی از ادبیات مشاوره، ازدواج و خانواده است (درویزه و کهکی، 1387).
مطالعه علمی سازگاری زناشویی از دهه 1990 تاکنون به شدت مورد توجه قرار گرفته است. در واقع رضایت زناشویی یک ارزیابی کلی از وضع فعلی ارتباط ارائه میدهد. رضایت و سازگاری زناشویی یکی از گستردهترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و میزان پایداری رابطه است (ویگل ، بالارد و دبورا ، 1999، به نقل از احمدی، آزاد مرزآبادی و ملازمانی، 1384). پس آنچه در ازدواج مهم است سازگاری زناشویی و رضایت از ازدواج میباشد. برای توصیف سازگاری از اصطلاحات متعددی مانند رضایتمندی، سازش،

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع طرحواره های ناسازگار

دیدگاهتان را بنویسید