پایان نامه درباره اقلام تعهدی، قلام تعهدی، سود حسابداری، سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه

حالیکه تعامل اختیاری بین این دو معیار سود تلویحاً بدین معنی است که شرکت داوطلبانه از گزینه های مدیریت سود و برنامه ریزی مالیاتی چشم پوشی میکنند و نتیجتاً اعداد و ارقام گزارش شده از سوی شرکت از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. از همین رو چن و همکاران (۲۰۰۷) در قضیهی آخر پیش بینی میکنند شرکتهایی که تعامل داوطلبانه بیشتری ابراز میکنند در مقایسه با سایر شرکت ها، محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی بهتری دارند. آنها محتوای اطلاعاتی را بر مبنای همبستگی معیار سود با بازده های همزمان سهام اندازه گیری کردند. مدیریت سود نیز بر مبنای انحراف استاندارد اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری شد. برنامه ریزی مالیاتی بر اساس نرخ مالیات موثر جاری، یعنی نسبت هزینه مالیات جاری به سود حسابداری قبل از مالیات، محاسبه شد. نهایتاً، تعامل بین سود حسابداری و مالیاتی بر مبنای انحراف استاندارد بخش اختیاری تفاوت ها اندازه گیری شد. آنها مولفه غیر اختیاری تفاوت ها را با رگرس کردن تفاوت های کل به روی عواملی نظیر تفاوت های موقتی مانند استهلاک، انتقال مانده زیان قابل قبول مالیاتی به سال های بعد، فروش های خارجی، فعالیت های ادغام و ترکیب، و تفاوت های دائمی نظیر انقضای سرقفلی، تحقیق و توسعه تحصیل شده، مخارج تحصیل دارایی غیر قابل قبول مالیاتی و درآمد های معاف از مالیات محاسبه میکنند. پسماند رگرسیون فوق انعکاسی از تفاوت های اختیاری است. آنها بر مبنای این دو مجموع آزمون ها نتیجه گیری میکنند برنامه ریزی مالیاتی و مدیریت سود مشترکاً روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و سود مالیاتی اثر میگذارد. همچنین، نتایج تحیق حاکی از این است که تعامل، به عنوان نماینده تاثیر توام مدیریت سود و مالیات، با پایداری هر دو معیار سود حسابداری و مالیاتی رابطه دارد و تاثیر فزاینده به روی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری و مالیاتی دارد. نتیجه دوم این تحقیق از استدلال مخالفین هماهنگ کردن استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی حمایت میکند.
هانلون ( ۲۰۰۵ ) نقش تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در انعکاس استمرار سود، اقلام تعهدی و جریان های نقدی در سود های سال بعد را بررسی میکند. همچنین وی بررسی میکند آیا سطح تفاوت ها، ارزیابی های سرمایه گذاران از پایداری ( محتوای اطلاعاتی ) سود را متاثر میسازد. وی به متون حسابداری مالی استناد میکند و میگوید تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به سود های جاری فراهم آورند، مثلا نسبت سود حسابداری قبل از مالیات به سود مالیاتی میتواند به عنوان معیاری از گزارشگری مالی محافظه کارانه یا متهورانه باشد، بازار فاصله رو به افزایش بین سود حسابداری و مالیاتی را به عنوان یک چراغ قرمز تعبیر میکند و به این جمله پنمن ( ۲۰۰۱، ۶۱۲ ) استناد میکند که تفاوت ها میتوانند ابزار تشخیص و کشف دستکاری هزینه های واقعی شرکت ها باشند زیرا اگر شرکتی از اقلام تعهدی برای افزایش سود های حسابداری استفاده کند این خبر به معنی دارا بودن مالیات های معوق بیشتر است. رسوایی های مالی نظیر انرون نشان میدهد که تفاوت ها میتوانند اطلاعاتی راجع به کیفیت سود ها فراهم آورند. تحقیقات پیشین نشان می دادند که انگیزه های مدیریت سود و ضرایب واکنش ضعیف سهام با تفاوت ها رابطه دارند اما شواهد مستقیمی وجود نداشت که تفاوت ها نماینده سودهایی باشند که پایداری اندکی دارند. تحقیقات پیشین شواهدی ارائه میکردندکه سود های تعهدی در انعکاس عملکرد شرکت در مقابسه با جریان های نقدی بیشتر مربوطند همچنین بخش تعهدی سود ها پایداری کمتری در مقایسه با بخش نقدی آنها دارد. وی استدلال میکند اگر اقلام تعهدی اختیاری پایداری کمتری نسبت به اقلام تعهدی غیر اختیاری داشته باشد و اگر تفاوت های بیشتر، نماینده فرصت طلبی مدیریت در فرایند اقلام تعهدی باشند آنگاه سال-شرکت هایی که تفاوت های بیشتری دارند در مقایسه با سال-شرکت هایی که تفاوت های اندکی دارند از اقلام تعهدی بیشتر پایدارتری دارند .وی نمونه خود را به سه دسته طبقه بندی میکند . وی ابتدا با توجه به سطح تفاوت های موقتی منعکس در یادداشتهای توضیحی صورت های مالی شرکت های آمریکایی، مشاهدات را دسته بندی میکند. دسته اول متشکل از سال-شرکت هایی است که در بالای چارک سوم داده ها قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ مثبت). دسته دوم متشکل از داده هایی است که در پایین چارک اول قرار میگیرند ( گروه تفاوت های بزرگ منفی ) و آخرین گروه حاوی باقی مشاهدات میشود. فرضیه اول این تحقیق پیش بینی میکند که پایداری سود قبل از مالیات داده های گروه اول و دوم با گروه سوم تفاوت معناداری دارد. فرضیه دوم این تحقیق ادعا میکند بین پایداری مولفه اقلام تعهدی سود حسابداری گروه اول یا دوم با پایداری مولفه تعهدی سود حسابداری گروه سوم تفاوت معناداری وجود دارد. وی سپس سعی میکند مشخص کند که آیا قیمت های سهام انتظارات متفاوت سرمایه گذاران درباره سود های حسابداری آتی را، که بر مبنای سطح تفاوت ها شکل میگیرد، منعکس میکنند. در مرحله اول، بررسی میکند که آیا واکنش قیمتی سرمایه گذاران با پایداری سود مشاهده شده در هر نمونه فرعی منطقاً سازگاری دارد. وی با استناد به تحقیق اسلون ( ۱۹۹۶ ) و در مخالفت با آن، مدعی است که سرمایه گذاران بطور منطقی اطلاعات حاصل از تحلیل پایداری سود را در قیمت ها منعکس میکنند. از اینرو فرضیه سوم وی پیش بینی میکند که واکنش قیمتی داده های هر گروه با پایداری سود مشاهده شده در همان گروه بطور عقلانی سازگار میباشد. از یک سوی، شواهد حاصل از تحقیق اسلون(۱۹۹۶) نشان میداد که سرمایه گذاران به درستی پایداری مولفه اقلام تعهدی را در قیمت ها منعکس نمیکنند. از سوی دیگر، جوز و همکاران ( ۲۰۰۲ ) ضریب واکنش سود خفیفی برای سال-شرکت هایی که تفاوت های بزرگ دارند گزارش میکند و با فرض احتمال رفتار فرصت طلبانه از سوی مدیران، نتیجه گیری
میکنند که بزرگی تفاوت ها این فرض را به ذهن متبادر میسازد که مدیریت از سیاست ( اقلام تعهدی ) متفاوتی در قبال یک رویداد مشابه استفاده میکند. نویسنگان مقاله مذکور رابطه ضعیف سود-بازده را بعنوان شواهدی تفسیر میکنند که سرمایه گذاران احتمال رفتار فرصت طلبانه را درک میکنند و از میزان اتکای خویش بر این سود ها میکاهند. از اینرو، هانلون(۲۰۰۵) سعی میکند تا انتظارات سرمایه گذاران از پایداری مولفه های اقلام تعهدی و نقدی سود ها را، که در قیمت های سهام منعکس است، در گروه های اول و دوم بررسی کند تا مشخص شود که آیا اطلاعات موجود در تفاوت ها واکنش قیمتی سرمایه کذاران به پایداری اقلام تعهدی و جریان نقدی را تحت تاثیر قرار میدهد. نتایج تقیق وی نشان میدهد که بین بزرگی تفاوت ها و پایداری سود قبل از مالیات، اقلام تعهدی و جریان نقدی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این نتیجه به طور ضمنی میگوید که تفاوت ها اطلاعاتی راجع به جریان های نقدی واقعی، به خوبی اقلام تعهدی، دارند و با این حدس که بزرگی تفاوت ها دال بر پایداری اندک سود است نیز سازگار است. واکنش قیمتی سرمایه گذاران در گروه دوم نیز به گونه ای بود که گویی پایداری اقلام تعهدی را به درستی ارزیابی و منعکس
میکنند با این حال این واکنش در برابر پایداری جریان های نقدی کمی بیش از حد پایین بود. این نتیجه بر خلاف شواهد تحقیق اسلون (۱۹۹۶) است و بیانگر آن است که سرمایه گذاران تفاوت های بزرگ را به صورت یک علامت قرمز تعبیر میکنند. در گروه دوم نیز پایداری مولفه اقلام تعهدی و جریان های نقدی در مقایسه با گروه باقیمانده کمتر بود. این نتیجه حاکی از این است که حتی تفاوت های منفی نیز اطلاعاتی راجع به کیفیت سود دارند. اما واکنش قیمتی سرمایه گذاران نسبت به اقلام تعهدی گروه دوم بیش از حد بود و نتیجه تحقیق اسلون تایید میشود. هانلون ( ۲۰۰۵ ) خطاهای برآورد تحلیل گران مالی را نیز بررسی میکند تا واکنش آنها را نسبت به بزرگی تفاوت ها ارزیابی کند. نتایج حاکی از این بود که تحلیلگران نسبت به تفاوت های گروه اول و دوم در مقایسه با تفاوت های گروه سوم کمتر خوش بینانه عمل مینمایند. این بدین معنی است که تحلیل تفاوت ها میتواند برای تحلیل مالی ارزش افزوده داشته باشد.به طور کل، نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین اندازه تفاوت ها و پایداری و محتوای اطلاعاتی سود است.
فصل سوم:
روش تحقیق
۳-۱ )مقدمه
تحقیق از نظر روش شناسی عبارت است از کاربرد روش های علمی در حل یک مسئله یا پاسخ گویی به یک سوال (دلاور،۱۳۸۴، ۳۰). تحقیق مجموعه فعالیت های (فرآیند) منطقی، منظم، منسجم و هدفمند است که در پی دستیابی به یکی یا ترکیبی از خواسته های زیر است: (۱) ارضای یک حس کنجکاوی معرفتی، (۲) توصیف یک شرایط، یا تشریح نگرش عده ای از افراد و (۳) جستجوی پاسخ و راه حل برای یک مساله و مشکل واقعی با آزمودن نظریه ای تایید شده و یا طراحی و ارئه نظریه های جدید. در طی فرایند تحقیق با بکارگیری ابزار های جمع آوری اطلاعات، داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی سعی میشود که ادعا ها و حدس های علمی اولیه (فرضیه ها) آزمون شده تا در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی انجام پذیرد (خاکی، ۱۳۹۱، ۲۹). انتخاب روش، یک کار کلیدی در فرآیند تحقیق به حساب می آید به طوری که می‏توان گفت یکی از مهمترین مراحل هر تحقیق علمی انتخاب روش تحقیق مناسب برای انجام پژوهش می باشد. این تحقیق سعی بر آن دارد تا اثر تفاوت میان سود حسابداری و سود مالیاتی را بر پایداری و محتوای اطلاعاتی سود مورد بررسی قرار دهد. در این فصل بر مبنای استدلال های قیاسی حاصل ازتئوری ها و فرضیه های عنوان شده در فصل قبل، فرضیه های تحقیق و روش های آزمون فرضیه ها تشریح می‌شود. همچنین در این فصل در مورد روش تحقیق، انتخاب دوره زمانی تحقیق و ‌قلمرو ‌آن، جامعه و نمونه آماری تحقیق و معیارهای انتخاب نمونه، روش‌های گرد آوری اطلاعات و سایر موضوعات مرتبط با روش شناسی تحقیق بحث خواهد شد.
۳-۲)روش تحقیق
روش تحقیق را می توان مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست. در علوم انسانی تقسیم بندی‍های مختلفی از روش تحقیق صورت گرفته است. بر اساس هدف، روش تحقیق می تواند بنیادی،کاربردی یا علمی باشد. تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب میشود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد دربارهمدیریت سود، نرخ مالیات، سود حسابداری، سود مشمول مالیات

دیدگاهتان را بنویسید