پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، اعتمادپذیری

توجهی خواهندبود.
۴-۴-۶ استفاده از اطلاعات زمینه در پیشنهاددهندهها
نسل فعلی سیستمهای پیشنهاددهنده در فضای دوبعدی User×Item، یعنی فضایی شامل کاربر و اقلام به تخمین امتیازات میپردازد. این در حالی است که در بسیاری مواقع، امتیاز دادهشده به یک محصول از سوی یک کاربر بسته به شرایطی چون زمان استفاده (فصل، ماه ویا روزهای هفته)، همراهان کاربر که با او در استفاده از اقلام شریک هستند و غیره بستگی خواهدداشت و در نتیجه درنظرگرفتن این اطلاعات در فرایند پیشنهاددهی، ضروری خواهدبود. در اینصورت دامنه پیشنهاددهی از یک دامنه دوبعدی که فقط کاربران و اقلام در آن قرار دارند وارد یک فضای m بعدی میشود که هر کدام از اطلاعات زمینه یکی از بعدهای آنرا تشکیل میدهند و سیستمهای پیشنهاددهنده چندبعدی۱۳۸ خواهیم داشت [۷۰,۱۰].
۴-۴-۷ سایر گزینهها برای بسط و توسعه سیستمهای پیشنهاددهنده
از جمله موضوعات تحقیقاتی مهم دیگر میتوان به قابلیت توسعهپذیری، مقیاسپذیری، اعتمادپذیری و امنیت در سیستمهای پیشنهاددهنده اشارهکرد.
۴-۵ جمعبندی
سیستمهای پیشنهاددهنده یک نوع ویژه از سیستمهای فیلترکننده اطلاعات هستند که در آن اقلام را بر اساس میزان جذابیت آنها برای کاربران از یک مجموعه بزرگ از اقلام و کاربران فیلتر میکنند. در این فصل مروری بر سیستمهای پیشنهاددهنده انجامشد. روشهای پیشنهاددهی شامل مبتنیبر محتوا، فیلترسازی مشارکتی و روشهای ترکیبی تشریح شده و محدودیتها و مشکلات هر کدام ارائهشد. پس از آن به روشهای ارزیابی این سیستمها شامل برون خطی و بر خط و همچنین شاخصهای کیفی پیشنهاددهی پرداخته شد. در پایان روشهای بسط قابلیتهای سیستمهای پیشنهاددهنده ارائهشدند.
فصل پنجم: روش جدید چندبعدی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه
۵-۱ مقدمه
در این تحقیق به بررسی سیستمهای پیشنهاددهنده آگاه از زمینه در تجارت سیار پرداختهشدهاست. سیستمهای پیشنهاددهنده در تجارت سیار از جمله موضوعات پراهمیت سالهای اخیر بودهاند که با ظهور تکنولوژیهای بیسیم و تسهیل حرکت تجارت الکترونیکی از محیطهای سیمی به سوی بیسیم مورد توجه قرارگرفتهاند. پیادهسازی سیستمهای پیشنهاددهنده در محیطهای سیار بدون درنظرگرفتن پارامترهای تاثیرگذار در این محیط چندان مناسبنخواهدبود. مجموعه این پارامترها، اطلاعات زمینه را تشکیل میدهند[۶].
در این فصل روش جدید چندبعدی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه معرفیشدهاست. ابتدا تعریفی از سیستمهای پیشنهاددهنده آگاهاز زمینه ارائهشده و به پارامترهای زمینهای تاثیرگذار در این سیستمها پرداخته میشود. دستهبندیای از پارامترهای زمینهای در سیستمهای پیشنهاددهنده ارائه میشود. سپس روشی برای مدلسازی اطلاعات زمینه معرفیشده و در پایان روش جدید پیشنهادشده در این تحقیق تحت عنوان یک روش جدید چندبعدی برای پیشنهاددهی آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائه میشود.
۵-۲ سیستمهای پیشنهاددهنده آگاهاززمینه در تجارت سیار
یکی از روشهای توصیف ویژگیهای سیار بودن در حوزه کاربردهای تجارت سیار، استفاده از اطلاعات زمینه است. درواقع محاسبات آگاه از زمینه یکی از الگوهای مشهور مورد استفاده در محاسبات سیارمیباشد که از اطلاعات زمینه برای توصیف شرایط استفاده میکند[۷۴]. تغییر شرایط با حرکت وسایل سیار را میتوان در قالب پارامترهای زمینهای بیاننمود، زیرا با حرکت کاربر و وسیله همراه او در طول زمان، شرایط زمینهای نیز تغییر میکند. با آگاهی از زمینه، میتوان از آن بهعنوان یک مکانیزم فیلتربندی یا اولویتبندی در ارئه خدمات و یا ارائه اطلاعات مورد نیاز کاربر به وی استفادهنمود[۶,۳۸,۷۲] و به همین دلیل بهکارگیری این مفهوم در روشهای پیشنهاددهی سیار مزایای زیادی را بههمراه خواهدداشت. در حقیقت زمینه خصوصیات پویای کاربر را بهتصویر میکشد و میتوان بسیاری از نیازهای وی را از محتوای زمینه استنباطنمود[۳۸].
همانطور که قبلاً نیز مورد اشاره قرار گرفت، در بین تعاریف ارائهشده در رابطه با زمینه و آگاهی از زمینه، تعریف دِی و ایبود[۲۸]، یکی از بهترین و پر استنادترین این تعاریف بودهاست. آنها سیستمی که از زمینه برای تولید خدمات/ اطلاعات مرتبط با کاربر بهره میگیرد را آگاه از زمینه مینامند که در این تعریف، مرتبط بودن به فعالیت کاربر بستگی دارد. با استناد به تعریف دِی، در این تحقیق تعریفی برای پیشنهاددهندههای آگاه از زمینه در تجارت سیار ارائهشدهاست:
سیستمهای پیشنهاددهنده آگاه از زمینه، با استفاده از اطلاعات پویای زمینه که توصیفگر وضعیت اقلام و کاربر بوده و بر نحوه تصمیمگیری کاربر در انتخاب اقلام تاثیرگذار است به عملیات پیشنهاددهی میپردازند. پارامترهای زمینهای تاثیرگذار در سیستمهای پیشنهاددهنده سیار را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
۱- اطلاعات تاریخچهای زمینه
این نوع اطلاعات زمینه در ارتباط میان کاربران و اقلام لحاظ میشود. در حقیقت با توجه به تغییر زمینه در طول زمان و با حرکت وسایل، دانش اینکه کاربران در شرایط زمینهای متفاوت به چه اقلامی بیشتر علاقه نشان میدهند در سیستم ثبت و به منظور پیشگوییهای آینده از آنها استفاده میشود. با استفاده از این نوع اطلاعات، تعیین میزان تشابه میان کاربران و همچنین اقلام با دقت بیشتری انجام خواهدشد.
۲- اطلاعات جاری (برخط) زمینه
اطلاعات جاری زمینهای است که کاربران و اقلام را در زمان حال، یعنی زمان ارائه درخواست به سیستم در برگرفتهاست. یک سیستم پیشنهاددهنده سیار آگاه از زمینه میتواند از اطلاعات جاری زمینه بهعنوان یک مکانیزم فیلتربندی یا اولویتبندی در ارئه خدمات و یا اطلاعات مورد نیاز کاربر استفاده کند.
در زمان تعریف پارامترهای زمینه (چه از نوع تاریخچهای و چه از نوع برخط) تشخیص تاثیرگذار بودن یا نبودن آن پارامترها در ایجاد خروجی مناسب برای سیستم با توجه به کاربرد خاص آن را باید مورد توجه قرارداد که مساله مهمی را در سیستمهای پیشنهاددهنده آگاه از زمینه به خود اختصاص میدهد. با توجه به این موضوع، سیستمهای پیشنهاددهنده سیار آگاه از زمینه میتوانند درگیر هر دو نوع اطلاعات تاریخچهای و برخط زمینه باشند و یا تنها با استفاده از اطلاعات برخط از زمینه، عملیات پیشنهاددهی انجام دهند. در حالتی که تنها از اطلاعات برخط زمینه استفاده میشود، درصورتی که کاربر در شرایط زمینهای Context1 باشد، سیستم به پیشنهاد اقلامی میپردازد که آنها هم در Context1 قرار داشتهباشند بدون اینکه هیچ محدودیت دیگری را مدنظر قرار دهد. ولی در حالتی که در سیستم از اطلاعات تاریخچهای هم استفادهشود، درصورتی که کاربر در شرایط زمینهای Context1 باشد، سیستم به پیشنهاد اقلامی میپردازد که آنها هم در Context1 قرار داشتهباشند و علاوهبرآن با توجه به اطلاعات ثبت شده در سیستم چنین استنباط شود که کاربر به اقلام پیشنهادشده در این زمینه علاقه خواهدداشت. پارامترهایی که بهعنوان جاری برای سیستم تعریف میشوند الزاما با پارامترهای تاریخچهای یکسان نیستند. بهعبارت دیگر، پارامترهای تاریخچهای زیرمجموعهای کوچکتر یا مساوی از پارامترهای جاری را تشکیل میدهند.
۵-۳ مدلسازی اطلاعات زمینه
درصورت بهکارگیری اطلاعات زمینه، این اطلاعات باید بهطریقی در سیستم مدل شده و ارتباط آنها با سایر مجموعه اطلاعات موجود در سیستم مشخص شود. در مرجع [۱۰] روشی برای مدل کردن اطلاعات زمینه به شیوه مدل داده چندبعدی۱۳۹ استفاده شده در انبار داری دادهها، ارائهشدهاست که در یک سیستم پیشنهاددهنده فیلم در محیط تجارت سنتی الکترونیک هم پیادهسازی و ارزیابی شدهاست. این مدل در سیستمهای پیشنهاددهنده سیار آگاه از زمینه نیز قابل استفاده بوده و در این تحقیق از آن استفادهشدهاست. بهاینترتیب اطلاعات تاریخچهای زمینه در مدل داده چندبعدی قرار میگیرند. بهاینصورت که با درنظر گرفتن این نوع اطلاعات، دامنه پیشنهاد از یک دامنه دوبعدی که فقط کاربران و اقلام در آن قرار دارند وارد یک فضای n بعدی میشود که هر کدام از اطلاعات زمینه یکی از بعدهای آنرا تشکیل میدهند و سیستمهای پیشنهاددهنده چندبعدی خواهیم داشت. به این ترتیب، امتیازات در یک مکعب چندبعدی ذخیره میشوند. در صورتی که هر بعد را به صورت Di نمایش دهیم، تابع سودمندی به صورت رابطه (۵-۱) نمایش داده میشود.[۱۰]
(۵-۱)
هر Di (هر یک از ابعاد ) زیرمجموعهای از ضرب کارتزین ویژگیهای مرتبط با آن میباشد.(هر ویژگی یک دامنه شامل مجموعه ای از مقادیر را تشکیل میدهد.)
(۵-۲)
Di Aik1 × Aik2 × ·· · × Aiki
که در آن، هر بعد ازKi ویژگی تشکیلشدهاست. به مجموعه ویژگیها پروفایل بعد گفته میشود. ( به عنوان مثال بعد کاربر از ویژگیهایی چون نام، سن، جنسبت و غیره تشکیل شدهاست.).
بهعنوان مثال یک فضای پیشنهاددهی سهبعدی در شکل ۵-۱ نمایش دادهشدهاست که علاوه بر ابعاد کاربر و اقلام، دارای بعد زمان نیز میباشد.
شکل ۵-۱: مدل چندبعدی پیشنهاددهی برای فضای سهبعدی [۱۰] User×Item×Time
در صورتیکه در یک سیستم پیشنهاددهنده سیار از اطلاعات تاریخچهای استفاده نشود، مدل داده چندبعدی تبدیل به همان مدل داده دوبعدی کلاسیک میشود. پارامترهای جاری زمینه همراه درخواست کاربر به سیستم ارائه میشود.
۵-۴ روش چندبعدی در سیستمهای پیشنهاددهنده سیار آگاه از زمینه
پس از مدلسازی اطلاعات، گام بعدی یافتن روشی برای تخمین زدن امتیازات نامعلوم در یک فضای چندبعدی است. اگرچه الگوریتمها و روشهای زیادی برای تخمین امتیازات در سیستمهای دوبعدی وجوددارد، بدلیل وجود ابعاد چندگانه و پیچیدگیهای مربوط به آن همه آنها قابل توسعه به سیستمهای چندبعدی نیستند. برای حل این مساله میتوان به شیوهای ابتدا دامنه پیشنهاددهی را از فضایn – بعدی به فضای ۲- بعدی Item)*(User کاهش داده و سپس عملیات پیشنهاددهی در فضای ۲-بعدی انجام شود. در نتیجه اعمال این تکنیک (کاهش و تبدیل فضای پیشنهاددهی از چندبعدی به دوبعدی) تمام روشهای ارائهشده در فضاهای دوبعدی قابل اعمال در فضای مزبور خواهدبود. همچنین میتوان بهدنبال ارائه روشهای جدید مبتنیبرمدل و مبتنیبرحافظه برای تخمین امتیازات در این فضای چندبعدی بود. با این مقدمه روشهای قابل بهکارگیری در سیستمهای توصیهکنندهچندبعدی را میتوان به به سه دسته زیر تقسیمنمود:[۱۰]
* روشهای مبتنی بر حافظه
* روشهای مبتنی بر مدل
* روشهای مبتنی بر کاهش فضا۱۴۰
در [۱۰] همچنین یک روش پیشنهاددهی مبتنی بر کاهش فضا ارائهشدهاست. عملیات کاهش فضا با استفاده از دو عملیات پیدرپی انتخاب۱۴۱ با توجه به زمینهای که کاربر در آن قرار دارد و انتخاب قسمتهای مرتبط با این زمینه در بین مجموعهدادهها