پایان نامه ارشد با موضوع تجارت سیار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، توانایی ها

نمایند. این سیستمعامل، زبانهای برنامهنویسیای چون جاوا، c++ و c را پشتیبانی میکند.
۲-۶-۱ زبانهای برنامهنویسی موبایل
در ادامه چند مورد از زبانهای برنامهنویسی که به آنها اشاره شد، به اختصار توضیح دادهمیشود:[۲۶]
* C++
این زبان، یکی از زبانهایی است که معمولاً در هر جایی که صحبت از برنامهنویسی باشد به چشم میخورد چه برای کامپیوترهای شخصی در هر سیستمعاملی چه برای میکروپروسسورها و چه دستگاههایی مثل موبایل. البته استانداردهای متفاوتی از آن را میتوان یافت که کمی با هم تفاوت دارند ولی در کل شبیه به هم هستند. دسترسی به سختافزار و حافظهها در این زبان بسیار بیشتر از بقیه زبانهاست و از این جهت نزدیکترین زبان به سختافزار محسوب میشود. البته این زبان بیشتر بر روی سیستمعاملهای سیمبیان استفاده میشود.
* دلفی
برای علاقهمندان به زبان دلفی نیز محصولاتی تولید شده که میتوانند با آن به توسعه برنامههای موبایل خود بپردازند.
* بیسیک
زبان بیسیک یکی از محبوبترین زبانهاست که بر روی سیستمعامل ویندوز موبایل قابل استفاده است. از آنجایی که زبان ویژوال بیسیک نیز ساخته همان شرکت ایجادکننده ویندوز موبایل است از این زبان نیز میتوان برای ایجاد برنامههای کاربردی وسایل سیار استفاده نمود. البته کامپایلرهایی هم بهوجود آمدهاندکه میتوان به وسیله آنها برنامه را بهصورت بیسیک نوشته و خروجی را مثلاً بهصورت فایلهای جاوا که تقریباً بر روی تمام سیستمعاملها قابل استفادهاست، دریافت نمود.
* جاوا
از میان تمام زبانهای برنامهنویسی موبایل، جاوا یکی از بهترین انتخابهاست و این به دلیل سازگاری آن با اکثر سیستمعاملهاست. جاوا محصولی از شرکت سان مایکروسیستم است و تقریباً همه محیطهای موردنیاز برای این زبان نیز توسط این شرکت فراهمشدهاست، بهطوری که میتوانید از آنها برای نوشتن، کامپایل کردن و حتی شبیهسازی استفادهکنید، بهطوری که برای تست برنامه نیازی به ریختن آن بر روی گوشی همراه نباشد. J2ME نسخهای از J2EE 56 میباشد که برای وسایلی مانند موبایلها که دارای حافظه کمتری هستند بهوجود آمدهاست.
پروفایل مجموعه ای از توابع واسط برنامه های کاربردی است که اجازه بهره برداری از توانایی های یک دستگاه را می دهد. MIDP 57 ، پروفایل J2ME است. MIDP دارای کلاسهایی برای استفاده از رابط کاربری و قابلیتهای ذخیره سازی و توانایی های شبکه ای و دسترسی به سایر لوازم جانبی موبایلها، پیجرها و همراههای شخصی دیجیتال است. برنامههایی که با این پروفایل نوشته میشوند با نام میدلت۵۸ شناخته میشوند و از کلاسی با همین نام مشتق میشوند. علاوه بر مراجع ارائهشده در این تحقیق، کتابها و همچنین منابع زیاد دیگری بر روی وب، وجود دارند که چگونگی برنامهنویسی J2ME در این محیط را تشریح کردهاند و برای آشنایی با این زبان میتوان به آنها مراجعه کرد[۲۷].
۲-۷ جمعبندی
امروزه فناوری بی سیم به دلیل قدرت ارتباطی و در دسترس قرار گرفتن اینترنت به صورت فراگیر، به یکی از مهمترین فناوریها تبدیل شده است. ظهور این فناوریها جنبه های مختلف زندگی اجتماعی را تحت تاثیر خود قرار داده است. با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی در ایران هنوز به حد بلوغ نرسیده و به صورت گسترده استفاده نمی‌شود، لذا توسعه تجارت سیار که معمولاً بعد از تجارت الکترونیکی مطرح شده است با مشکلات زیادی مواجه می‌باشد. تلفن همراه در ایران چندان جنبه تجاری پیدا نکرده و بیشتر برای مکالمات روزمره و ارسال پیام کوتاه استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و به همین دلیل پرداختن به مفاهیم و کاربردهای تجارت سیار از اولویت بالایی برخوردار است. در این فصل به تعاریف و مفاهیم تجارت سیار پرداختهشد. ویژگیهای تجارت سیار ارائهشده و دستهبندیای از تحقیقات انجامگرفته در این حوزه همراه با محدودیتهای فناوریهای سیار که مانعی در راه پیادهسازی کاربردهای آن هستند ارائهشد. در ادامه به معرفی فناوریهای تجارت سیار و استانداردهای بیسیم پرداختهشده و در نهایت بستر پیادهسازی موجود برای کاربردهای تجارت سیار معرفی شد.
فصل سوم: زمینه
۳-۱ مقدمه
کاربردها و تحقیقات پیرامون محاسبات سیار در سالهای اخیر از رشد چشمگیری برخورداربودهاند. از جمله موضوعاتی که در پردازش سیار مانند بسیاری دیگر از شاخههای علوم کامپیوتری موردتوجه قرارگرفته، زمینه۵۹ و مفاهیم مرتبط با آن است[۶]. برای استفاده از زمینه بهصورت کارا و موثر، دو مساله باید مشخصشود. اول اینکه زمینه چیست. این بهمعنی ارائه تعریف مشخص و روشنی از مفهوم زمینه میباشد. دوم اینکه چگونه باید از این مفهوم بهصورت کاربردی استفادهنمود. درنتیجه، طراحان کاربردها قادر خواهندبود تا زمینه مناسب را برای استفاده در کاربردهایشان انتخاب کنند و رفتار آگاهی از زمینه۶۰ مناسب برای کاربرد خود را طراحینمایند [۲۸].
زمینه موضوعی کلیدی در تعاملات بین انسان و کامپیوتر است و درحقیقت، هدف نهایی در محاسبات آگاه از زمینه سادهترکردن نحوه این تعامل و ارتباط میباشد. با فراهمبودن اطلاعات زمینه بهعنوان حقایقی که اشیاء را احاطه کرده و به آنها معنی میبخشند، نیاز کاربرد به فراهمکردن اطلاعات بیشتر توسط کاربر برطرف شده و برنامه کاربری قادر خواهدبود که بدون فشار بر کاربر با در دستداشتن اطلاعات بیشتر از وی، به ارائه خدمات مرتبطتر بپردازد[۶,۲۸].
در این فصل مهمترین تعاریف موجود در رابطه با زمینه ارائه میشود. دستهبندی تعاریف زمینه ارائهشده و مفهوم آگاهی از زمینه تشریح میشود. پس از آن بخشی تحت عنوان طراحی زمینه ارانهشده و در پایان یک جمعبندی از مطالب فصل ارائه میشود.
۳-۲ زمینه
استفاده از اطلاعات زمینه، یکی از روشهای توصیف ویژگیهای سیار بودن در حوزه کاربردهای تجارت سیار میباشد. بههمین دلیل، مفاهیم زمینه و آگاهی از زمینه در تحقیقات مختلف که در شاخههای گوناگون محاسبات سیار انجام گرفتهاند، استفادهشده و به شکل کلی یا با توجه به کاربرد خاص در تحقیقهای ذکرشده، تعریفشدهاند. تعاریف مرتبط با زمینه را میتوان به دو دسته کلی تقسیمکرد: دسته اول، تعاریف پارامتریک و دسته دوم تعاریف کلی.
۳-۲-۱ تعاریف پارامتریک
دسته اول از تعاریف، زمینه را بهصورت مجموعهای از مثالها معرفیمیکنند. اگر نوع خاصی از اطلاعات در این مجموعه وجود نداشتهباشد، نمیتوان به کمک تعریف مرتبط با آن، زمینه بودن یا نبودن آن را مشخصنمود. بههمین دلیل این نوع تعاریف، بهتنهایی چندان کاربردی نمیباشند، اما با این وجود، بررسی آنها و آشنایی با آنها در جهت شناخت و بهکارگیری صحیح مفهوم زمینه، ضروری است[۲۸]. در بسیاری از کاربردهای حوزه محاسبات سیار، از پارامتر مکان بهعنوان تقریبی از زمینه استفاده میشود[۶]. کاربردهای آگاه از مکان یا مبتنی بر مکان، زیرمجموعه مهمی از کاربردهای آگاه از زمینه را تشکیل میدهند. درواقع، مکان یکی از پارامترهای ویژه و پراهمیت، در کاربردهای آگاه از زمینه یا مبتنی بر زمینه بهشمار میرود.
اصطلاح آگاهی از زمینه، برای اولین بار از سوی اسکلیت و تیمر[۲۹] مطرحشد. در این تحقیق، اطلاعات زمینهای شامل مکان، افراد و وسایل و اشیاء نزدیک و در محدوده مکانی کاربر و همچنین تغییرات این اطلاعات در طول زمان، به کاربر ارائه میشود[۲۹]. در تعریف مشابهی که از سوی براون و همکاران او[۳۰] ارائهشدهاست، پارامترهای مکان، افراد واقع در محدوده مکانی کاربر، زمان، جهت، درجه حرارت و غیره، ارائهشدند.
باوجود پیشرفتهایی که در فناوری حسگرها۶۱ پدید آمدهاست، ترکیب آنها با فناوریها و وسایل سیار، برای کاربردهای آگاه از زمینه بسیار سودمند خواهدبود. از این فناوری بهطور گسترده در علومی چون رباتیک و بینایی ماشین استفادهشده و با کاهش هزینه و اندازه این حسگرها، امکان بهکارگیری آنها در وسایل سیار، بیشتر از قبل ممکنشدهاست. با وجود انواع زیاد آنها، پارامترهای زمینهای زیادی چون دمای هوا، فشار هوا، میزان رطوبت، شدت نور، طول موج، تشخیص حرکت و لرزش، پارامترهای مرتبط با مکان مثل افراد و اشیاء واقع در یک محدوده مکانی، جهت، سرعت و پارامترهای فردیای چون فشار خون و ضربان قلب فرد که با کمک آنها میتوان به وضعیت و شرایط احساسی او پیبرد، قابل درنظرگرفتهشدن در کاربردهای گوناگون میباشند[۶]. بهعنوان نمونههایی دیگر از این نوع تعریف، میتوان به تعریف ارائهشده توسط راین و همکاران[۳۱] اشارهکرد. آنها زمینه را معادل مکان، محیط۶۲، زمان و هویت۶۳ کاربر، تعریفکردند. در تعریف دیگری از دِی[۳۲]، زمینه برابر وضعیت روحی۶۴ کاربر، مرکز توجه۶۵ کاربر، مکان و جهت، تاریخ و زمان و اشیاء و افرادی که در محدوده مکانی کاربر قرارگرفتهاند، معرفیشدهاست.
۳-۲-۲ تعاریف کلی
دسته دوم تعاریف، بر خلاف تعاریف پارامتریک، هرکدام بهنوعی به توصیف مفهوم زمینه پرداختهاند. در بعضی از آنها، زمینه مترادف با کلماتی چون محیط۶۶ یا شرایط۶۷ در مواردی کاربر و در موارد دیگری برنامه کاربردی، قراردادهشدهاست. براون[۳۳]، زمینه را، اجزای واقع در محیط کاربر که کامپیوتر کاربر از وجودشان مطلعاست، تعریفمیکند. کیون و همکاران[۳۴]، آنرا هر اطلاعاتی که میتوان از آن برای توصیفکردن شرایط یک موجودیت استفادهکرد، دانستهاند. فرانکیلن و فلاشبارت[۳۵] هم اصطلاح شرایط کاربر را برای زمینه، معرفی میکنند. در تعریف ارائهشده توسط دالکریدیس، لوتاس و وازیگیانیس[۳۶] زمینه معادل حقایقی تعریفشدهاست که چیزهای دیگر را احاطهکرده و به آنها معنی میبخشندکه برداشت اولیه از این حقایق، آگاهی از شرایط و محیطی است که کاربر و وسیله را در برگرفتهاند. اسکلیت و همکاران، زمینه را محیط اجرایی متغیر اطراف کاربر تعریف میکنند[۳۷].
یکی از بهترین تعاریف ارائهشده در رابطه با زمینه متعلق به دِی و اِیبود[۲۸]، میباشد. زمینه را هر نوع اطلاعاتی دانستهاند که با استفاده از آن میتوان وضعیت موجودیتها را توصیف نمود. در این تعریف موجودیت به شخص، مکان و یا هر نوع شیءای اطلاق میشود که به تعاملات میان کاربر و برنامه کاربردی مرتبط است و خود کاربر و برنامه کاربردی را نیز شامل میشود. در بسیاری از مقالات مرتبط با زمینه، از همین تعریف استفادهشدهاست[۳۴,۳۸,۳۹].
دسته دیگر تعاریف این حوزه، تعاریف عملیاتیتر و مناسبتری هستند و طراحان کاربردها میتوانند از آنها در راستای مشخصکردن اطلاعات زمینه استفادهکنند. بهعنوان نمونه، تعریف دِی و اِیبود[۲۸] را درنظر بگیرید. از این تعریف، به سادگی میتوان در یک سناریوی کاربری دادهشده استفادهکرد. بدینصورت که اگر از تکهای از اطلاعات بتوان برای توصیف شرایط یکی از موجودیتهای درگیر در یک تعامل خاص