مواد مخدر به چند دسته تقسیم بندی می شوند؟

دانلود پایان نامه

ماده مخدر[1] به موادی گفته می­شود که خواب شیمیایی، یا احساس سستی ایجاد نماید(کورسینی،1999؛  پورافکاری،1386) برمبنای کنوانسیون­های  جهانی266  نوع شناسائی شده­­است که سازمان بهداشت جهانی، مواد مخدر را به چهار گروه تقسیم کرده است؛

1-    افیون

2-    مواد روان گردان

3-    الکل

دخانیات(مرتضوی قهی،1383).

[1] Narcotic

مطلب مرتبط :   اندازه گیری نوجویی مصرف کننده