جنبه های کاربردی تبلیغات

دانلود پایان نامه

جنبه های کاربردی تبلیغات :

جنبه های کاربردی یک آگهی شامل ارزش کاربردی ، مزایای کاربردی ، عملکرد محصول ، کاربرد محصول و ویژگی های محصول و در نتیجه پاسخ به مصرف کننده می باشد. ( Zarantonello et al ., 2013, PP47 )

فرضیه 1 : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.

در تحقیقی تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” که توسط محققان زارانتونلو و همکاران در سال 2013 صورت پذیرفته به بررسی فرضیه ” جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.” پرداخته است که مشابه با فرضیه تحقیق مذکور میباشد.

فرضیه 5 : جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.

در تحقیقی تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” که توسط محققان زارانتونلو و همکاران در سال 2013 صورت پذیرفته به بررسی فرضیه ” جنبه های کاربردی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.” پرداخته است که مشابه با فرضیه تحقیق مذکور میباشد.

 

2-3-2-1- ویژگی های محصول :

با مقایسه مدل های دسته بندی ویژگی های محصول، به این نتیجه رسیده میشود که هر یک از محققان دریک طیف خاصی از ویژگی های محصول به دسته بندی آن پرداختند. هرزبرگ؛ سولیمان؛ سوآن و کامبز؛ لِویت؛ کانو؛ برندت؛کانو، سراکو، تاکاهاشی و تسوجی؛ کادوت و ترجیون؛ ونکیتارمن وجاورسکی؛ اولیوور؛ راست؛ لیوزا؛ برندت و چاریوس؛ ماتزلر وهینتر هابر؛ زهنگ و دران؛ کلر؛ کاتلر و آرمسترانگ و کاتلر، مبنای دسته بندی ویژگی های خود را از عوامل بهداشتی وانگیزشی اقتباس کردند. در شرایط رقابت زیاد شرکت ها ضمن تأمین نیازهای بهداشتی مشتریان به دنبال ارائه ویژگی های انگیزشی در محصولات خود هستند و از این طریق می خواهند از رقبای خود پیشی بگیرند ولی در شرایط رقابت کم معمولاً بیش تر به دنبال تقویت ویژگی های بهداشتی محصولاتشان هستند. بنابراین طیف عوامل بهداشتی/ انگیزشی با طیف رقابت کم/ زیاد سازگاری دارد. ما از این طیف به عنوان اولین نقطه مرجع برای دسته بندی ویژگی های محصول استفاده کردیم. محققینی مانند انکینگ و همکاران؛ و نیز اینگ برچان مبنای دسته بندی ویژگی های محصول را درونی یا بیرونی بودن ویژگی ها درنظرگرفتند. در یک شرایط ممکن است شرکت ها تأکید بیش بر ویژگی های درونی و در شرایط دیگر تأکید بر ویژگی های بیرونی داشته باشند. مدیران شرکت با توجه به شرایط داخلی شرکت و محیط خارجی ادراک شده، تأکید خود را بر ویژگی های درونی و بیرونی درنظر می گیرند. ما از این طیف به عنوان دومین نقطه مرجع برای دسته بندی ویژگی های محصول استفاده کردیم. ( رضوانی و ملک پور ، 1388 ، 67 )

مطلب مرتبط :   زیست کنکور

 

2-3-2-2- عملکرد محصول :

شرکت های با گرایش کارآفرینانه، دارای توانایی کشف و بهره برداری از فرصتهای موجود در بازار هستند. تحقیقات نشان می دهد، رابطه ای قوی بین گرایش کارآفرینانه و توسعه محصول جدید وجود دارد. محققان بسیاری این ارتباط را شناسایی کردند. از آنجا که گرایش کارآفرینانه محیطی در سازمان برای یادگیری و پذیرش ریسک فراهم می کند، پیشنهاد می گردد که وجود آن در سازمان با عملکرد بهتر در توسعه محصول جدید رابطه مثبت دارد. گرایش کارآفرینانه محیطی را فراهم می کند که ازطریق اکتشاف و آزمایشگری بهبود بیشتر در NPD ازطریق تمرکز بر نیازهای پنهان مشتریان است. به عبارت دیگر، بهبود بیشتر و عملکرد بهتر در  NPDاغلب مستلزم پذیرش ریسک های بالاتر است و ریسک پذیری با گرایش کارآفرینامه ارتباطی تنگاتنگ دارد. بنابراین گرایش کارآفرینانه انگیزه مهمی برای شرکت ایجاد می کند تا بهبود بیشتری در محصول جدید ایجاد نماید و درنتیجه عملکرد محصول جدید بهبود می یابد.

نویسندگان متعددی به اهمیت یادگیری سازمانی در توسعه محصول جدید تاکید کردند. یادگیری سازمانی به عنوان یک محرک عمده در موفقیت محصول جدید شناخته شده است. بدین جهت که یادگیری، دانش و شکل های رفتاری را تغییر می دهد و این مسئله بر فرآیند و متعاقباً بر عملکرد محصول جدید و در نهایت عملکرد شرکت تاثیر می گذارد.   ( رضوانی و رشیدایی آبندانسری ، 1392 ، 43 و 45 )

 

2-3-3- جنبه های تجربی تبلیغات :

جنبه های تجربی از یک آگهی بیرون کشیدن احساس، احساسات، تصورات و تخیلات، رفتار و شیوه زندگی است که در نتیجه یک پاسخ عاطفی به تبلیغ و قصد خرید می باشد. ( Zarantonello et al ., 2013, PP47 )

مطلب مرتبط :   اگه دستگاه تصفیه هوا رابرنده شید اونو به کی هدیه میدید 

فرضیه 6 : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.

در تحقیقی تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” که توسط محققان زارانتونلو و همکاران در سال 2013 صورت پذیرفته به بررسی فرضیه ” جنبه های تجربی تبلیغات بر روی شناخت اثر مستقیم دارد.” پرداخته است که مشابه با فرضیه تحقیق مذکور میباشد.

فرضیه 10 : جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.

در تحقیقی تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” که توسط محققان زارانتونلو و همکاران در سال 2013 صورت پذیرفته به بررسی فرضیه ” جنبه های تجربی تبلیغات بر روی احساسات اثر مستقیم دارد.” پرداخته است که مشابه با فرضیه تحقیق مذکور میباشد.