استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات

دانلود پایان نامه

استفاده از طرح پیشنهادات یا صندوق پیشنهادات:

یکی از روش های مشارکت کارکنان در سازمان استفاده از نظام پیشنهادات است با اجرای این طرح زمینه لازم برای ارائه نظرات و پیشنهادات کارکنان فراهم شده و اعضا می‌توانند دیدگاه های خود را در امور مختلف ابراز نمایند (همان منبع).

 

 

2- حلقه های کیفیت:

حلقه های کیفیت، گروه های کوچکی از داوطلبان یک حوزه کاری مشخص هستند که به شناسایی تجزیه و تحلیل و در پایان به حل مساله حوزه مربوط به خود می‌پردازند. اعضای گروه با انتخاب یک مساله مشخص اطلاعات مربوط به آن مساله را جمع آوری نموده و سپس با استفاده از روش های مختلف پیشنهادات لازم را به مدیریت ارائه می‌نمایند (همان منبع).

 

3- مدیریت بر مبنای هدف :

یکی از روش های مشارکت در سازمان استفاده از مدل مدیریت بر مبنای هدف است این مدل در اوایل دهه 1950 به وسیله پیتر دراکر عنوان شد و سپس توسط جان هامبل و جورج اودیورن توسعه یافت. در تعریف مدیریت بر مبنای هدف گفته می‌شود که: فرآیندی است که به وسیله آن مدیران سطوح بالا و پایین موسسه مشترکا هدف های عمومی را تشخیص می‌دهند موارد مهم مسولیت هر فرد را بر حسب نتایجی که از آغاز انتظار می‌رود معلوم می‌کنند و این اقدامات به عنوان راهنمایی برای بکار انداختن واحد و ارزیابی سهم هر عضو بکار می‌رود (همان منبع).

 

4- مدیریت کیفیت جامع:

مدیریت کیفیت جامع به عنوان یکی دیگر از شیوه های مشارکت کارکنان در امور تلقی می‌شود. البته اهداف دیگری نیز از اجرای مدیریت کیفیت جامع دنبال می‌شود مانند بهبود کیفیت، مدیریت کیفیت در برگیرنده کنترل کیفیت و هم تضمین کیفیت است علاوه بر آن شامل مفاهیم خط مشی کیفیت، طرح ریزی کیفیت و بهبود کیفیت نیز می‌شود.

مطلب مرتبط :   سنگسار

مدیریت کیفیت فراگیر به کلیه مفاهیم یاد شده، راهبرد مدیریت جامع بلند مدت و مشارکت تمامی اعضای یک سازمان برای تامین منافع خود سازمان، مشتریان و کل جامعه می‌افزاید (همان منبع).